นายอุกกฤต สตภูมินทร์ Mr. Ukkrit Satapoomin
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางศรีสุดา เงินรุ่งเรือง
  Mrs. Srisuda Ngoenrungrueang
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอรอนงค์ นาคสกุล
  Ms. Ollanong Narksakul
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  badge-of-honor
ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
Marine and Coastal Protected Areas Management Subdivision
 • นายรณวัน บุญประกอบ
  Mr. Ronawon Boonprakob
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวชนกพร จันทรขันตี
  Ms. Chanokphon Jantharakhantee
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอรภา สุวัฒโน
  Ms. Orapa Suwattano
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล
Conservation and Management Measures for Marine Resources Subdivision
 • นายไพทูล แพนชัยภูมิ
  Mr. Pitul Panchaiyaphum
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวทิพย์วรรณ แซ่มา
  Ms. Tipwan Saema
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวรวิพร บุญมานำ
  Ms. Rawiporn Boonmanum
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นางสาวกนกวรรณ ทันสมัย
  Ms. Kanokwan Thansamai
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  Human Resource Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Rehabilitation Subdivision
 • นายวีระพันธุ์ ทองมาก
  Mr. Weerapan Thongmark
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นายฉัตรชัย พฤกษชาติ
  Mr. Chatchai Pucksachad
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor