นายรักชาติ สุขสำราญ Mr. Rakchat Suksamran
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • จ่าเอก เอกชัย ลุนสมบัติ
  PO1. Ekkachai Lunsombat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนยุทธศาสตร์และนโยบาย
Strategy and Policy Subdivision
 • นางขวัญใจ แต้มทอง
  Mrs. Kwanjai Taemthong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายจุฑา สุพลธวณิชย์
  Mr. Jutha Supholdhavanij
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
 • นางสาวสินันท์ แจ้งอุบล
  Ms. Sinan Jangaubon
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
 • นายธนพันธ์ เรือนแก้ว
  Mr. Thanaphan Rueankeaw
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
 • นายณัฐวัชร์ คำเสน
  Mr.Nattawat Kumsen
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9244
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
Planning and Budgeting Subdivision
 • นายอดุลย์ ภาวงศ์
  Mr. Adul Pawong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอัษญพรรณ สมงาม
  Ms. Assayapan Somngam
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายอภัยชน ศรีหิรัญ
  Mr. Aphaichon Srihiran
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9244
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนติดตามและประเมินผล
Monitoring and Evaluation Subdivision
 • นายอาทิตย์ ควรหา
  Mr. Atit Khuanha
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทิม
  Ms. Chanphen Chanthim
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกมลทิพย์ มุมิ
  Ms. Kamoltip Mumi
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารฯ
Secretariat of National Policy and Plan Committee for Marine and Coastal Resources Management
 • นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
  Ms. Suhatai Praisankul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอังสุมาลิน โสกเชือก
  Ms. Aungsumalin Sokchurk
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8321
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวอมราวดี วิจิตร
  Ms. Ummarawadee Wijit
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8321
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง