นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์ Ms. Thidasawas Sawettaman
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Director of Group
badge-of-honor
ฝ่ายบริหารทั่วไป
General Administration Section
 • นางสาวสุรีพร กิจจามัย
  Ms. Sureeporn Kitjamai
  หัวหน้าฝ่าย
  Director of Section
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Section
 • นายวัฒนะชัย เพชรฐิติวัฒน์
  Mr. Wattanachai Pechthitiwat
  หัวหน้าฝ่าย
  Director of Section
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
ฝ่ายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
Monitoring and Evaluation Section
 • นางสาวสุรีพร กิจจามัย
  Ms. Sureeporn Kitjamai
  หัวหน้าฝ่าย
  Director of Section
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor