นางสาวอัญชนา ศรีคะชา Ms. Anchana Srikacha
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Director of Group
badge-of-honor
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Section
 • นางสาวอัญชนา ศรีคะชา
  Ms. Anchana Srikacha
  หัวหน้าฝ่าย
  Director of Section
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
  Internal Audit (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวนวภรณ์ นิกุล
  Ms. Navaporn Nikul
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
  Internal Audit (Professional Level)
 • นายวิรัตน์ สกิดใจ
  Mr. Virat Sakidjai
  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  Internal Audit (Practitioner Level)