ส่วนยุทธการ
Operations Subdivision
 • นายมนตรี วิจิตรอาภากุล
  Mr. Montree Wijitarpakul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
 • นางสาวอภิญญาภัฑร์ บุญสว่าง
  Ms. Aphinyaphat Boonsawang
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
 • นายกฤติพร เที่ยงธรรม
  Mr. Krittiporn Thiangtham
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง
Mangrove and Coastal Resources Protection Subdivision
 • นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์
  Mr. Chanwit Prachumrak
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายมนตรี วิจิตรอาภากุล
  Mr. Montree Wijitarpakul
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวอภิญญาภัฑร์ บุญสว่าง
  Ms. Aphinyaphat Boonsawang
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Protection Subdivision
 • นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์
  Ms. Alisa Srisawat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวบุษรา วาทีรักษ์
  Ms. Bussara Vateerux
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนปฏิบัติการพิเศษ (ชุดฉลามขาว)
Special Operations Subdivision (White Shark Operations)
 • นายอภิชาติ ตระกูลไทยงาม
  Mr. Apichat Trakulthaingam
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์
  Mr. Chanwit Prachumrak
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์
  Mr. Paritad Charoensit
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
  Ms. Jittima Sathienwutthikul
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายปานศักดิ์ ซินพรมราช
  Mr. Parnsak Cinphromrat
  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
  Public Relations Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์
  Ms. Alisa Srisawat
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวบุษรา วาทีรักษ์
  Ms. Bussara Vateerux
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์
  Mr. Anuwat Thongpradabpech
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายรณชิต นิลพันธ์
  Mr. Ronnachit Nillaphan
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายประกิจ วรรณุทัศน์
  Mr. Parkit Wanutus
  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
  Forestry Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายวัธน์ทัย ชูชื่น
  Mr. Watthai Chuchuen
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายพงศ์วรุตม์ แสงสุรินทร์
  Mr. Phongwarut Sangsurin
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายวีระชาติ เพ็งจำรัส
  Mr. Werachart Pengchumrus
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายอธิรัตน์ บุญอยู่
  Mr. Atirat Boonyou
  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  Photogrammetrist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายภาณุวัฒน์ นาคใหญ่
  Mr. Panuwat Nakyai
  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  Photogrammetrist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวพรรณพนัช ปัญญาทิพย์
  Ms. Panpanat Panyatip
  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  Public Relations Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายอนุชิต คนแคล้ว
  Mr. Anuchit Khonkhlaew
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายสรายุทธ พลอาสา
  Mr. Sarayuth Phonasa
  นายช่างรังวัดชำนาญงาน
  Surveyor (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง