นายประจวบ โมฆรัตน์ Mr. Prajuab Mokaratana
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนยุทธการ
Operations Subdivision
 • นายพีระพัฒน์ ชูกำเหนิด
  Mr. Peeraphat Chukamnerd
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกานต์จิรารัตน์ วราห์กิจเจริญ
  Ms. Karnjirarat Warakitcharoen
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  Supply Analyst (Practitioner Level)
ส่วนพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง
Mangrove and Coastal Resources Protection Subdivision
 • นายมนตรี วิจิตรอาภากุล
  Mr. Montree Wijitarpakul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9258
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
 • นางสาวอภิญญาภัฑร์ บุญสว่าง
  Ms. Aphinyaphat Boonsawang
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Protection Subdivision
 • นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์
  Ms. Alisa Srisawat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวบุษรา วาทีรักษ์
  Ms. Bussara Vateerux
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกานต์จิรารัตน์ วราห์กิจเจริญ
  Ms. Karnjirarat Warakitcharoen
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  Supply Analyst (Practitioner Level)
ส่วนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
Protected Areas Administration Subdivision
 • นายณรงค์ หมัดสุข
  Mr. Narong Mudsuk
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายพิสิษฐ์ อัครวิชัยธรรม
  Mr. Pisit Akaravichaithum
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
ศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง
Protected Area Management Center (Moo Koh Mun, Rayong)
 • นายสุระชัย ภาสดา
  Mr. Surachai Passada
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายชลธิชาญ ผลทับทิม
  Mr. Chonthichan Pontuptim
  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  Marine Engineer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายอธิพงศ์ ศิริมังคละ
  Mr. Atipong Sirimungkara
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
ศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต
Protected Area Management Center (Koh Racha, Phuket)
 • นางเตือนใจ พันธ์ธร
  Mrs. Tuanjai Pantorn
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางภัณฑรารักษ์ บัวแก้ว
  Mrs. Bhandarak Boukaew
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor