นายทนุวงศ์ แสงเทียน Mr. Tanuwong Sangtiean
ผู้อำนวยการสถาบัน
Director of Institute
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางสาวพนอ จันทร์ศรีทอง
  Ms. Phano Chansrithong
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนประสานความร่วมมือและนวัตกรรม
Research Innovation and Coordination Subdivision
 • นางพูลศรี วันธงไชย
  Mrs. Poonsri Wanthongchai
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายสุชาติ แย้มปราสัย
  Mr. Suchart Yamprasai
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร
  Ms. Disaorn Aitthiariyasunthon
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายพศิน มาประสพ
  Mr. Pasin Maprasop
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนวิจัยระบบนิเวศป่าชายเลน
Mangrove Ecosystem Research Subdivision
 • นางสาววรัทยา พรมชู
  Ms. Waratthaya Promchoo
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายนาวิน พรหมสิน
  Mr. Nawin Phormsin
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสุวรรณา แม่นหมาย
  Ms. Suwanna Manmai
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 7784
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
International Mangrove Botanical Garden Rama IX Management Subdivision
 • นายชาตรี มากนวล
  Mr. Chatree Maknual
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายสกุล เขียนด้วง
  Mr. Sakul Kheanduang
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 7784
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวสุภาภรณ์ วิสารวุฒิ
  Ms. Supaporn Wisarnawut
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 7784
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก
 • นายขยาย ทองหนูนุ้ย
  Mr. Khayai Thongnunui
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายชลวิชช์ สามารถ
  Mr. Chonwit Samart
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 7784
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 1
Mangrove Research and Development Center 1
 • นายธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ
  Mr. Tamanai Pravinvongvuthi
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3
Mangrove Research and Development Center 3
 • นายสุเมธ ทองดอนอ่ำ
  Mr. Sumet Thongdon-um
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
 • นางสาวอรณิชชา ประทีป ณ ถลาง
  Ms. Onnitcha Prathip na Thalang
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 4
Mangrove Research and Development Center 4
 • นางดรุณี เจียมจำรัสศิลป
  Mrs. Darunee Jiumjamrassil
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 5
Mangrove Research and Development Center 5
 • นางประนอม ชุมเรียง
  Mrs. Pranom Chumriang
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor