ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางสุรัสวดี พรหมยอด
  Mrs. Suratsavadee Promyod
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นิติกรชำนาญการ
  Legal Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวนฤมล คุ้มสุภา
  Ms. Narumon Khumsupa
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  General Service Officer (Operational Level)
ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
Legal Transaction and Contracts Subdivision
 • นายสรายุทธ เตชะเวชเจริญ
  Mr. Sarayuth Techawetcharoen
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกนกวรรณ นาคช่วย
  Ms. Kanokwan Nakchuay
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9247
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนวินัยและสืบสวนสอบสวน
Discipline and Investigation Subdivision
 • นางสุรัสวดี พรหมยอด
  Mrs. Suratsavadee Promyod
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นิติกรชำนาญการ
  Legal Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสุทัตตา สดใส
  Ms. Sutatta Sodsai
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
 • นางสาวกนกพร พิทักษ์ศานต์
  Ms. Kanokporn Pitaksan
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนคดีอาญา แพ่ง และปกครอง
Criminal, Civil and Administrative Litigation Subdivision
 • นางกิวรากร แย้มนิยมพันธ์
  Mrs. Kiwarakorn Yaemniyomphan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวเลิศกัลยา แก้วมงคล
  Ms. Loetkanlaya Kaewmongkhon
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)