นายชาญวิทย์ กันยา Mr. Chanwit Kunya
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางสาวจันทร์ฉาย แข่งขันธ์
  Ms. Janchai Khanykan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
  General Service Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
Legal Transaction and Contracts Subdivision
 • นางสุรัสวดี พรหมยอด
  Mrs. Suratsavadee Promyod
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นิติกรชำนาญการ
  Legal Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนวินัยและสืบสวนสอบสวน
Discipline and Investigation Subdivision
 • นายสรายุทธ เตชะเวชเจริญ
  Mr. Sarayuth Techawetcharoen
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
ส่วนคดีอาญา แพ่ง และปกครอง
Criminal, Civil and Administrative Litigation Subdivision
 • นางกิวรากร แย้มนิยมพันธ์
  Mrs. Kiwarakorn Yaemniyomphan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
 • นางสาวกนกพร พิทักษ์ศานต์
  Ms. Kanokporn Pitaksan
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)