นางสาวอรอุมา จรรยาปิยพงศ์ Ms. Ornuma Janyapiyapong
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
 • โทรศัพท์มือถือ
  -
 • โทรศัพท์
 • โทรสาร
  02 143 8163
 • E-mail
 • หมายเหตุ
  -
ส่วนความร่วมมือทวิภาคี
Bilateral Cooperation Subdivision
 • นายจักรพรรดิ เวชภูติ
  Mr. Jakkrapat Wetchapooti
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  Foreign Relations Officer (Practitioner Level)
ส่วนอาเซียนและความร่วมมือภูมิภาค
ASEAN and Regional Cooperation Subdivision
 • นางสาวสุภัชชา ขุนทอง
  Ms. Supadsha Kuntong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
  Foreign Relations Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9244
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศประจำประเทศไทย
International Ocean Institute (IOI) Training Center, Thailand (IOI - Thailand)
 • ดร. อนุวัฒน์ นทีวัฒนา
  Dr. Anuwat Nateewathana
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา
  Specialist in Hydrology
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8163
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางศรีสุดา เงินรุ่งเรือง
  Mrs. Srisuda Ngoenrungrueang
  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
  General Service Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8163
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายจุฑา สุพลธวณิชย์
  Mr. Jutha Supholdhavanij
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
 • นางชนากานต์ ธรรมวิจารณ์
  Mrs. Chanakarn Thammavichan
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางสาวอรอนงค์ นาคสกุล
  Ms. Ollanong Narksakul
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8163
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง