นางสาวเสาวลักษณ์ วิญญูนันทกุล Ms. Saowalak Winyoonuntakul
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางสาวเสาวลักษณ์ วิญญูนันทกุล
  Ms. Saowalak Winyoonuntakul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
  Foreign Relations Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8163
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนความร่วมมือพหุภาคี
Multilateral Cooperation Subdivision
 • นางสาวอรอุมา จรรยาปิยพงศ์
  Ms. Ornuma Janyapiyapong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
  Foreign Relations Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8163
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนความร่วมมือทวิภาคี
Bilateral Cooperation Subdivision
 • นายจักรพรรดิ เวชภูติ
  Mr. Jakkrapat Wetchapooti
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  Foreign Relations Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8163
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนอาเซียนและความร่วมมือภูมิภาค
ASEAN and Regional Cooperation Subdivision
 • นางสาวสุภัชชา ขุนทอง
  Ms. Supadsha Kuntong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  Foreign Relations Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9244
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
International Treaties Subdivision
 • นายพีระพัฒน์ ชูกำเหนิด
  Mr. Peeraphat Chukamnerd
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางชนากานต์ ธรรมวิจารณ์
  Mrs. Chanakarn Thammavichan
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)