นางสาวอรอุมา จรรยาปิยพงศ์ Ms. Ornuma Janyapiyapong
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
 • โทรศัพท์มือถือ
  -
 • โทรศัพท์
 • โทรสาร
  02 143 8163
 • E-mail
 • หมายเหตุ
  -
ส่วนความร่วมมือทวิภาคี
Bilateral Cooperation Subdivision
 • นายจักรพรรดิ เวชภูติ
  Mr. Jakkrapat Wetchapooti
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  Foreign Relations Officer (Practitioner Level)
ส่วนอาเซียนและความร่วมมือภูมิภาค
ASEAN and Regional Cooperation Subdivision
 • นางสาวสุภัชชา ขุนทอง
  Ms. Supadsha Kuntong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  Foreign Relations Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9244
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
International Treaties Subdivision
 • นายพีระพัฒน์ ชูกำเหนิด
  Mr. Peeraphat Chukamnerd
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางชนากานต์ ธรรมวิจารณ์
  Mrs. Chanakarn Thammavichan
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศประจำประเทศไทย
International Ocean Institute (IOI) Training Center, Thailand (IOI - Thailand)
 • ดร. อนุวัฒน์ นทีวัฒนา
  Dr. Anuwat Nateewathana
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา
  Specialist in Hydrology
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8163
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายเจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์
  Mr. Jenwit Thammavichan
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8163
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายจักรพรรดิ เวชภูติ
  Mr. Jakkrapat Wetchapooti
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  Foreign Relations Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8163
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง