กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.
Operation Group at Thai Maritime Enforcement Command Center
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นายนิพนธ์ ทองอยู่ Mr. Niphon Thongyoo
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Director of Group
badge-of-honor
กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.
Operation Group at Thai Maritime Enforcement Command Center
 • นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
  Mr. Kongkiat Kittiwattanawong
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
  Marine and Coastal Ecosystem Resources and Environmental Research Specialist
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8675
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   ปฏิบัติหน้าที่
 • นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี
  Mrs. Pimwhalan Chueapudee
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสิริกร เปลี่ยนสี
  Ms. Sirikorn Pliansee
  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
  Public Relations Officer (Senior Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาววรินธา วศินะเมฆินทร์
  Ms. Varintha Vasinamekhin
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวณัฎฐ์นภัส ทองใบ
  Ms. Natnaphat Thongbai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นายสุรพงษ์ บรรจงมณี
  Mr. Surapong Banchongmanee
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางเสาวลักษณ์ อดทน
  Mrs. Saowalak Odthon
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางสาวศันสนีย์ พวงทอง
  Ms. Sansanee Puangtong
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์
  Mr. Ekachai Areewattananon
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  General Administration Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นางสาวพัชราภรณ์ เยาวสุต
  Ms. Patcharaporn Yaowasooth
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกิตติมา บุษรารัตน์
  Ms. Kittima Budsararat
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพิทยารัตน์ สุขสุเดช
  Ms. Pittayarat Suksudech
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นายชวนนท์ กัลยา
  Mr. Chawanon Kalaya
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นายณัฐวัชร์ คำเสน
  Mr.Nattawat Kumsen
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
 • นายอนุพงศ์ วีระกูล
  Mr. Anupong Veerakool
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกนกพร พิทักษ์ศานต์
  Ms. Kanokporn Pitaksan
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอรภา สุวัฒโน
  Ms. Orapa Suwattano
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสุรัสวดี พรหมยอด
  Mrs. Suratsavadee Promyod
  นิติกรชำนาญการ
  Legal Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายมนตรี หามนตรี
  Mr. Montree Hamontree
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • จ่าเอก สนธยา ประไพทรัพย์
  PO1. Sontaya Prapaisap
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นายอัศฎางค์ พ่วงมีชัย
  Mr. Adsadang Poungmeechai
  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  Marine Engineer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายฉัตรชัย พฤกษชาติ
  Mr. Chatchai Pucksachad
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวรวิพร บุญมานำ
  Ms. Rawiporn Boonmanum
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางฟองแก้ว พูลสวัสดิ์
  Ms. Fongkaew Poonsawat
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายจักรพงษ์ อดทน
  Mr. Jugrapong Odthon
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวอมรวรรณ ผุดวรรณา
  Mrs. Amornwan Putwanna
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายระบิล ทองนาค
  Mr. Rabill Thongnark
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายประพัฒน์ โนเรศน์
  Mr. Prapat Norate
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสาโรช อุบลสุวรรณ
  Mr. Saroch Ubonsuwan
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสมนึก บุญใหญ่
  Mr. Somnuk Boonyai
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายธีรภัทร ศุภสิริพงศ์
  Mr. Theerapat Supatsiriwong
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายวรรณ ชาตรี
  Mr. Wan Chatree
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวอรุณี แสงหยัง
  Ms. Arunee Sangyang
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสุระชัย ภาสดา
  Mr. Surachai Passada
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายนพดล แสงขาว
  Mr. Nopphadon Sangkhao
  เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
  Navigation Officer (Operational Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางวรนุช มิตรภักดี
  Mrs. Woranuch Mitrabuckdi
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวนิรดา วิเศษศรี
  Ms. Nirada Wisetsri
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายอภิวัฒน์ สุขรักขา
  Mr. Apiwat Sukrakka
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง