กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.
Operation Group at Thai Maritime Enforcement Command Center
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นายนิพนธ์ ทองอยู่ Mr. Niphon Thongyoo
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Director of Group
badge-of-honor
กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.
Operation Group at Thai Maritime Enforcement Command Center
 • นางสาวสิริกร เปลี่ยนสี
  Ms. Sirikorn Pliansee
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี
  Mrs. Pimwhalan Chueapudee
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาววรินธา วศินะเมฆินทร์
  Ms. Varintha Vasinamekhin
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวณัฎฐ์นภัส ทองใบ
  Ms. Natnaphat Thongbai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางเสาวลักษณ์ อดทน
  Mrs. Saowalak Odthon
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางสาวศันสนีย์ พวงทอง
  Ms. Sansanee Puangtong
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์
  Mr. Ekachai Areewattananon
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  General Administration Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นางสาวพิทยารัตน์ สุขสุเดช
  Ms. Pittayarat Suksudech
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นายณัฐวัชร์ คำเสน
  Mr.Nattawat Kumsen
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
 • นายอนุพงศ์ วีระกูล
  Mr. Anupong Veerakool
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย
 • นายเจนณรงค์ กินขุนทด
  Mr. Jennarong Kinkhunthod
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   ปฏิบัติหน้าที่ 1 ก.พ. 2567 - 30 ก.ย. 2567
สำนักปฏิบัติการที่ 1
 • นางสาวอังสุมาลิน โสกเชือก
  Ms. Aungsumalin Sokchurk
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางสาวอมราวดี วิจิตร
  Ms. Ummarawadee Wijit
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
สำนักปฏิบัติการที่ 2
 • นางประภาพร ไหวพริบ
  Mrs. Prapaporn Whaiprib
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นายฉัตรชัย พฤกษชาติ
  Mr. Chatchai Pucksachad
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
สำนักปฏิบัติการที่ 3
 • นางสาวณิชาภา เผือกจีน
  Ms. Nichapha Phuekjeen
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
สำนักปฏิบัติการที่ 4
 • นายฐัชชัย สุขนาน
  Mr. Tatchai Suknan
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นายเจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์
  Mr. Jenwit Thammavichan
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
สำนักปฏิบัติการที่ 5
 • นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
  Mr. Kongkiat Kittiwattanawong
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
  Marine and Coastal Ecosystem Resources and Environmental Research Specialist
  badge-of-honor
สำนักปฏิบัติการที่ 6
 • นางสาวกนกวรรณ เกิดผล
  Ms. Kanokwan Kirdpol
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวรวิพร บุญมานำ
  Ms. Rawiporn Boonmanum
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1
 • นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสว่าง
  Ms. Laddawan Sangsawang
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด
 • นางสาวเนตรรังสี ประนามะ
  Ms. Nedrangsee Pranama
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดจันทบุรี
 • นางสาวนรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ
  Ms. Narinrut Nimpraser
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี
 • นางชนากานต์ ธรรมวิจารณ์
  Mrs. Chanakarn Thammavichan
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสงคราม
 • นายภูริณัฐ รุ่งเรือง
  Mr. Purinat Rungraung
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดเพชรบุรี
 • นางสาวมัญชุตา ก้านอินทร์
  Ms. Monchuta Kanin
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • นางสาวนรารัตน์ จันทรวาสน์
  Ms. Nararat Chantarawat
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2
 • นายศุภะสิทธิ์ บุญเพียรผล
  Mr. Supasit Boonphienphol
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นายรัฐชัย ตั้งใจ
  Mr. Rattachai Tangjai
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ยุทธการ (1 ก.พ.2567 - 30 ก.ย.2567)
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • นายประวิตร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
  Mr. Prawit Premphongphiphat
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นางสาวชไมพร จำเริญ
  Miss Chamaiporn Jumroen
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3
 • นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจ
  Mr. Phaothep Cherdsukjai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพิลาวรรณ ดำเด็น
  Ms. Pilawan Dumden
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ยุทธการ (1 ก.พ.2567 - 30 ก.ย.2567)
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนอง
 • นางสาวอุษาวดี เดชศรี
  Ms. Usawadee Detsri
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดพังงา
 • นางสาวสุรางคนา ทัวะนาพญา
  Ms. Surangkana Tuanap
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่
 • นายพีรดนย์ เกิดผล
  Mr. Peeradon Kirdpol
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตรัง
 • นายวีระชาติ เพ็งจำรัส
  Mr. Werachart Pengchumrus
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)