กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.
Operation Group at Thai Maritime Enforcement Command Center
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นายนิพนธ์ ทองอยู่ Mr. Niphon Thongyoo
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Director of Group
badge-of-honor
กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.
Operation Group at Thai Maritime Enforcement Command Center
 • นายจิรพันธ์ หมวดจันทร์
  Mr. Chirapan Muadchan
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายยุทธศิลป์ สุวรรณวงศ์
  Mr. Yuttasin Suwanawong
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี
  Mrs. Pimwhalan Chueapudee
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายขยาย ทองหนูนุ้ย
  Mr. Khayai Thongnunui
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอาภัสรา ดุลย์โกวิท
  Ms. Apasara Dulayakowit
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  Human Resource Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล
  Mr. Worawut Phitaksantikun
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายธีรัตม์ ธีระวุฒิพันธุ์
  Mr. Teerut Teerawuttipun
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวณัฎฐ์นภัส ทองใบ
  Ms. Natnaphat Thongbai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวฐิติมา นิยมศิลป์ชัย
  Ms. Thitima Niyomsilpchai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางประภาพร ไหวพริบ
  Mrs. Prapaporn Whaiprib
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • เรือเอกณัฏฐพัชร์ รัชตทวีโภคิน
  Lt. Nathaphat Rachatathaweephokin RTN
  นักเดินเรือชำนาญการ
  Navigator (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายวัฒนะชัย เพชรฐิติวัฒน์
  Mr. Wattanachai Pechthitiwat
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายกิตติศักดิ์ พุ่มช่วย
  Mr. Kittisak Pumchauy
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  Human Resource Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์
  Mr. Ekachai Areewattananon
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  General Administration Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวศันสนีย์ พวงทอง
  Ms. Sansanee Puangtong
  นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
  Foreign Relations Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นางสุรัสวดี พรหมยอด
  Mrs. Suratsavadee Promyod
  นิติกรชำนาญการ
  Legal Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์
  Ms. Nathakan  Charadratanawong
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวกิตติมา บุษรารัตน์
  Ms. Kittima Budsararat
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์
  Ms. Alisa Srisawat
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวปัญจมา กิจอำนาจสุข
  MS. Panjama Kitumnatsuk
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกิ่งดาว นามบุรี
  Ms. Kingdao Namburi
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายอธิรัตน์ บุญอยู่
  Mr. Atirat Boonyou
  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  Photogrammetrist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวกนกพร พิทักษ์ศานต์
  Ms. Kanokporn Pitaksan
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
 • นายธิติศักดิ์ ศรีพิทักษ์กุล
  Mr. Thitisak Sripitaklul
  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
  Forestry Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายเชลง เกษรสวัสดิ์
  Mr. Chaleng Kaysornsawat
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายประจวบ โมฆรัตน์
  Mr. Prajuab Mokaratana
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • จ่าเอกสนธยา ประไพทรัพย์
  PO1. Sontaya Prapaisap
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายมนตรี หามนตรี
  Mr. Montree Hamontree
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสมพงค์ บันติวิวัฒน์กุล
  Mr. Sompong Bantiwiwatkul
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายไกรศร พรหมหาญ
  Mr. Krisorn Phomhon
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ
  Mr. Siripong Dachpopra
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายประกิจ วรรณุทัศน์
  Mr. Parkit Wanutus
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายวัธน์ทัย ชูชื่น
  Mr. Watthai Chuchuen
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายธีรพันธ์ พวงสุนทร
  Mr. Teerapan Poungsuntorn
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสมนึก บุญใหญ่
  Mr. Somnuk Boonyai
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายวรรณ ชาตรี
  Mr. Wan Chatree
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายวินัย เสาวฤทธิ์
  Mr. Winai Saowarit
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • ว่าที่ ร.ต. วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล
  Acting Sub Lt. Witsanupong Wichianrattanakul
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายชาติชาย เพ็ญเพียร
  Mr. Chatchai Penpain
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายสุชาติ รัตนเรืองสี
  Mr. Suchart Ratanruangsee
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายระบิล ทองนาค
  Mr. Rabill Thongnark
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวขวัญหล้า ทับทิมแดง
  Ms. Khwanla Tuntimdang
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวรชยา สายสหัส
  Ms. Rachaya Saisahat
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสรายุทธ พลอาสา
  Mr. Sarayuth Phonasa
  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
  Surveyor (Operation Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง