กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.
Operation Group at Thai Maritime Enforcement Command Center
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นายนิพนธ์ ทองอยู่ Mr. Niphon Thongyoo
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Director of Group
badge-of-honor
กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.
Operation Group at Thai Maritime Enforcement Command Center
 • นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี
  Mrs. Pimwhalan Chueapudee
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอาภัสรา ดุลย์โกวิท
  Ms. Apasara Dulayakowit
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  Human Resource Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวฐิติมา นิยมศิลป์ชัย
  Ms. Thitima Niyomsilpchai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางประภาพร ไหวพริบ
  Mrs. Prapaporn Whaiprib
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นายวัฒนะชัย เพชรฐิติวัฒน์
  Mr. Wattanachai Pechthitiwat
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์
  Ms. Alisa Srisawat
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์
  Mr. Ekachai Areewattananon
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  General Administration Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นายกิตติศักดิ์ พุ่มช่วย
  Mr. Kittisak Pumchauy
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  Human Resource Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสุรัสวดี พรหมยอด
  Mrs. Suratsavadee Promyod
  นิติกรชำนาญการ
  Legal Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวศันสนีย์ พวงทอง
  Ms. Sansanee Puangtong
  นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
  Foreign Relations Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นางสาวณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์
  Ms. Nathakan  Charadratanawong
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกิตติมา บุษรารัตน์
  Ms. Kittima Budsararat
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกิ่งดาว นามบุรี
  Ms. Kingdao Namburi
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกนกพร พิทักษ์ศานต์
  Ms. Kanokporn Pitaksan
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายอธิรัตน์ บุญอยู่
  Mr. Atirat Boonyou
  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  Photogrammetrist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายอัศฎางค์ พ่วงมีชัย
  Mr. Adsadang Poungmeechai
  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  Marine Engineer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายมนตรี หามนตรี
  Mr. Montree Hamontree
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นายประจวบ โมฆรัตน์
  Mr. Prajuab Mokaratana
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นายวัธน์ทัย ชูชื่น
  Mr. Watthai Chuchuen
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวอมรวรรณ ผุดวรรณา
  Mrs. Amornwan Putwanna
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายประฐมพงษ์ พัดสอน
  Mr. Prathompong Padsorn
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • ว่าที่ร้อยตรี วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล
  Acting Sub Lt. Witsanupong Wichianrattanakul
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์
  Mr. Wuttipong Wongin
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสุระชัย ภาสดา
  Mr. Surachai Passada
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางฟองแก้ว พูลสวัสดิ์
  Ms. Fongkaew Poonsawat
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายจักรพงษ์ อดทน
  Mr. Jugrapong Odthon
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางลฎาภา เกื้อกูล
  Mrs. Ladapa Kueakul
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   074 591 727
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายนเรศ ชูผึ้ง
  Mr. Nares Choophung
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายวรรณ ชาตรี
  Mr. Wan Chatree
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวอรุณี แสงหยัง
  Ms. Arunee Sangyang
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายพรเทพ ทองดี
  Mr. Pornthep Thongdee
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสุภชัย โอชาวัฒน์
  Mr. Supchai Ochawat
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสาโรช อุบลสุวรรณ
  Mr. Saroch Ubonsuwan
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายธีรภัทร ศุภสิริพงศ์
  Mr. Theerapat Supatsiriwong
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวขวัญหล้า ทับทิมแดง
  Ms. Khwanla Tubtimdang
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางวรนุช มิตรภักดี
  Mrs. Woranuch Mitrabuckdi
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายนพดล แสงขาว
  Mr. Nopphadon Sangkhao
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสรายุทธ พลอาสา
  Mr. Sarayuth Phonasa
  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
  Surveyor (Operation Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9263
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง