นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ Mr. Paritad Charoensit
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นายอนุพงศ์ วีระกูล
  Mr. Anupong Veerakool
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
ส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
Network and Computer System Management Subdivision
 • นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์
  Mr. Anuwat Thongpradabpech
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Database Management Subdivision
 • นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
  Ms. Jittima Sathienwutthikul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์
  Kris Popradit
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
ส่วนเทคโนโลยีสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Surveying Technology for Marine and Coastal Resources Subdivision
 • นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์
  Ms. Narumol Kornkanitnan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวชนกพร จันทรขันตี
  Ms. Chanokphon Jantharakhantee
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์
  Mr. Anuwat Thongpradabpech
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายอนุชิต คนแคล้ว
  Mr. Anuchit Khonkhlaew
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9253
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายอธิรัตน์ บุญอยู่
  Mr. Atirat Boonyou
  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  Photogrammetrist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9253
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Protection Center
 • นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์
  Mr. Paritad Charoensit
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายไตรทิพย์ พรหมทอง
  Mr. Trithaip Promthong
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางจิรพร เจริญวัฒนาพร
  Mrs. Jiraporn Charoenvattanaporn
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
  Ms. Jittima Sathienwutthikul
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวลลิตา ปัจฉิม
  Ms. Lalita Putchim
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์
  Ms. Alisa Srisawat
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวรัชดาภรณ์ พัฒนโภครัตนา
  Ms. Ratchadaphon Pattanphorattana
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9253
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง