นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ Mr. Paritad Charoensit
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
  Ms. Jittima Sathienwutthikul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
Network and Computer System Management Subdivision
 • นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์
  Mr. Anuwat Thongpradabpech
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Database Management Subdivision
 • นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
  Ms. Jittima Sathienwutthikul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์
  Mr. Kris Popradit
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
ส่วนเทคโนโลยีสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Surveying Technology for Marine and Coastal Resources Subdivision
 • นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์
  Mr. Paritad Charoensit
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์
  Mr. Anuwat Thongpradabpech
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานดิจิทัล
Research and Development Digital System Subdivision
 • นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล
  Ms. Jittima Sathienwutthikul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์
  Mr. Kris Popradit
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)