นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์ Ms. Sangjun Waitook
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นายรัฐกรณ์ ขุนแก้ว
  Mr. Rattakorn Kunkaew
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนจัดการเครือข่าย อาสาสมัคร และการมีส่วนร่วม
Network Management, Volunteers, and Participation Subdivision
 • นางประภาพร ไหวพริบ
  Mrs. Prapaporn Whaiprib
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)
Mangrove Extension, Learning and Development Center 1 (Trat)
 • นายธนิต แสงวิสุทธิ์
  Mr. Thanit Sangwisu
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
  Forestry Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)
Mangrove Extension, Learning and Development Center 2 (Nakhon Si Thammarat)
 • นายอมร โมสิกขมาศ
  Mr. Amorn Mosikamas
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่)
Mangrove Extension, Learning and Development Center 3 (Krabi)
 • นายธีระศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล
  Mr. Teerasak Wirattanasareekul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Utilization Development Subdivision
 • นายรัฐกรณ์ ขุนแก้ว
  Mr. Rattakorn Kunkaew
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายมนตรี แสงสวัสดิ์
  Mr. Montri Saengsawasti 
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนบริหารโครงการชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Coastal Community and Local Government Organization Project Management Subdivision
 • นางประภาพร ไหวพริบ
  Mrs. Prapaporn Whaiprib
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
ส่วนประสานคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
Provincial Committee for Marine and Coastal Resources Coordination Subdivision
 • นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
  Ms.Suhatai Praisankul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวอังสุมาลิน โสกเชือก
  Ms. Aungsumalin Sokchurk
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง