สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
Marine and Coastal Resources Office 10
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นายวิษณุ แจ้งใจ Mr. Visanu Jaengjai
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director of Office
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นางสายชล ชั่งเชื้อ
  Mrs. Saichol chungchue
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายธิติศักดิ์ ศรีพิทักษ์กุล
  Mr. Thitisak Sripitaklul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
  Forestry Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นายสมศักดิ์ บัวทอง
  Mr. Somsak Buathong
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่
Mangrove Management Center (Krabi)
 • นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรชนะ
  Mr. Narongrit Phectchana
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายไพบูลย์ หอยบาง
  Mr. Piboon Hoybang
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่)
Mangrove Conservation Center 15 (Khlong Thom, Krabi)
 • นายดวง เด่นยุกต์
  Mr. Duang Denyuk
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (อ่าวลึก กระบี่)
Mangrove Conservation Center 16 (Ao Luek, Krabi)
 • นายดวง เด่นยุกต์
  Mr. Duang Denyuk
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 17 (เหนือคลอง กระบี่)
Mangrove Conservation Center 17 (Nuea Khlong, Krabi)
 • นายทศพร เอ่งฉ้วน
  Mr. Tossaporn Angchuan
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 18 (คลองพน กระบี่)
Mangrove Conservation Center 18 (Khlong Phon, Krabi)
 • นายเทียนชัย นุ่นสังข์
  Mr. Tainchai Nunsang
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (ลันตา กระบี่)
Mangrove Management Center 19 (Lanta, Krabi)
 • นายสมพงษ์ เบิกนา
  Mr. Sompong Berkna
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   075 697 228
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นายสมศักดิ์ บัวทอง
  Mr. Somsak Buathong
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
Mangrove Management Center (Phuket)
 • นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร
  Mr. Wuttipong Paringkarn
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายวัฒนะชัย เพชรฐิติวัฒน์
  Mr. Wattanachai Pechthitiwat
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Conservation Division
 • นายสุชาติ รัตนเรืองสี
  Mr. Suchart Ratanruangsee
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นายดวง เด่นยุกต์
  Mr. Duang Denyuk
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดกระบี่
Marine Resources Conservation Center (Krabi)
 • นายธีรภัทร ศุภสิริพงศ์
  Mr. Theerapat Supatsiriwong
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
Marine Resources Conservation Center (Phuket)
 • นายสุชาติ รัตนเรืองสี
  Mr. Suchart Ratanruangsee
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางภัณฑรารักษ์ บัวแก้ว
  Mrs. Bhandarak Boukaew
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะราชา ภูเก็ต
Marine and Coastal Protected Area Management Unit (Koh Racha, Phuket)
 • นายสุชาติ รัตนเรืองสี
  Mr. Suchart Ratanruangsee
  หัวหน้าหน่วย
  Chief of Unit
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางภัณฑรารักษ์ บัวแก้ว
  Mrs. Bhandarak Boukaew
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
Coastal Resources Conservation Division
 • นายไพบูลย์ หอยบาง
  Mr. Piboon Hoybang
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นายสมศักดิ์ บัวทอง
  Mr. Somsak Buathong
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นายฉัตร ชลารัตน์
  Mr. Chat Chalarat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นายดวง เด่นยุกต์
  Mr. Duang Denyuk
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง