นายมนตรี หามนตรี Mr. Montree Hamontree
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director of Office
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นายสาโรช อุบลสุวรรณ
  Mr. Saroch Ubonsuwan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายประพัฒน์ โนเรศน์
  Mr. Prapat Norate
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี
Mangrove Management Center (Pattani)
 • นายวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล
  Mr. Worawut Phitaksantikun
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Conservation Division
 • นายสุชาติ รัตนเรืองสี
  Mr. Suchart Ratanruangsee
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดปัตตานี
Marine Resources Conservation Center (Pattani)
 • นายสุชาติ รัตนเรืองสี
  Mr. Suchart Ratanruangsee
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะโลซิน ปัตตานี
Marine and Coastal Protected Area Management Unit (Koh Losin, Pattani)
 • นายสุชาติ รัตนเรืองสี
  Mr. Suchart Ratanruangsee
  หัวหน้าหน่วย
  Chief of Unit
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
Coastal Resources Conservation Division
 • นายสุชาติ รัตนเรืองสี
  Mr. Suchart Ratanruangsee
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นางสาวสุพัตรา มาแปะ
  Ms. Supattra Mapae
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   073 333 303
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -