นายเกรียง มหาศิริ Mr. Kriang Mahasiri
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director of Office
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นายสุภชัย โอชาวัฒน์
  Mr. Supchai Ochawat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายชัชนรินทร์ ชัชวงศุ์วาล
  Mr. Chatnarin Chatchawangwan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
Mangrove Management Center (Samut Songkram)
 • นายไกรศร พรหมหาญ
  Mr. Krisorn Phomhon
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Conservation Division
 • นายพรเทพ ทองดี
  Mr. Pornthep Thongdee
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
Marine Resources Conservation Center (Samut Sakhon)
 • นายอัศฎางค์ พ่วงมีชัย
  Mr. Adsadang Poungmeechai
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  Marine Engineer (Practitioner Level)
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
Coastal Resources Conservation Division
 • นายชัชนรินทร์ ชัชวงศุ์วาล
  Mr. Chatnarin Chatchawangwan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นายสมบัติ กาญจนไพหาร
  Mr. Sombat Kanjanapaiharn
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor