นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม Ms. Atita Juyjuaim
เลขานุการกรม
Secretary
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางสาวอาภัสรา ดุลย์โกวิท
  Ms. Apasara Dulayakowit
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  Human Resource Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • จ่าเอก วรพจน์ เสมาชัย
  PO1. Worapote Saemachai
  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
  General Service Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
ส่วนอำนวยการและประสานราชการ
General Administration and Coordination Subdivision
 • นางสาวระพีพรรณ ชุ่มจันทร์
  Ms. Rapeepan Chumjan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  General Administration Officer (Professional Level)
 • นายรวมยศ จันทร์เอียด
  Mr. Ruamyot Chanead
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  General Administration Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8677
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนการเจ้าหน้าที่
Personnel Subdivision
 • นายประกาศ พันธุมา
  Mr. Prakat Puntuma
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวเกวลี อินฉ้วน
  Ms. Kevalee Inchuan
  หัวหน้าฝ่าย
  Director of Section
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  Human Resource Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9251
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายกิตติศักดิ์ พุ่มช่วย
  Mr. Kittisak Pumchauy
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  Human Resource Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวจิราวรรณ ศรีประเสริฐ
  Ms. Chirawan Sriprasert
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  Human Resource Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวจีรภา นุ่มนิ่ม
  Ms. Jeerapha Numneem
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  Human Resource Officer (Professional Level)
 • นางสาวอิสรีย์ ศรีอ่อนเลิศ
  Ms. Issaree Srionlert
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  Human Resource Officer (Professional Level)
 • นางสาวภัทรพรรณ ลุยทอง
  Ms. Pattaraphan Luytong
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  Human Resource Officer (Professional Level)
ส่วนการคลัง
Finance Subdivision
 • นางสาวนลินรัตน์ ไชยเมธานันท์
  Ms. Nalinrat Chaimethanan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายกฤษกร โนนนอก
  Mr. Krichkorn Nonnok
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  Finance and Accounting Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอามรรัตน์ นิลสนธิ์
  Ms. Armonrat Nilson
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  General Administration Officer (Practitioner Level)
ส่วนพัสดุ
Procurement Subdivision
 • นางสาวเกวลี อินฉ้วน
  Ms. Kevalee Inchuan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  Human Resource Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวนันทรี แสงสุริยวงศ์
  Ms. Nuntree Sangsuriyawong
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  Supply Analyst (Practitioner Level)
 • นางสาวสิตานัน สว่างปาน
  Ms. Sithanan Sawangpan
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  Supply Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวลินดา สุทธิกาญจน์
  Ms. Linda Suttikhan
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  Finance and Accounting Analyst (Professional Level)
ส่วนสื่อสารองค์กร
Public Relations Subdivision
 • นายปานศักดิ์ ซินพรมราช
  Mr. Parnsak Cinphromrat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
  Public Relations Officer (Senior Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพรรณพนัช ปัญญาทิพย์
  Ms. Panpanat Panyatip
  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  Public Relations Officer (Practitioner Level)
 • นางสาววรดา อินโท
  Ms. Worada Intho
  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  Public Relations Officer (Practitioner Level)
 • นายวุฒิภัทร วิมุกตานนท์
  Mr. Wutthiphat Wimuktanon
  นายช่างภาพชำนาญงาน
  Photographer (Experienced Level)
  badge-of-honor
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
Ethics Protection Subdivision
 • นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์
  Mr. Pongpan Gitpiboon
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
  Director of Group
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  General Administration Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกนกวรรณ นาคช่วย
  Ms. Kanokwan Nakchuay
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
 • นางสาวอารีรัตน์ โสระดา
  Ms. Areerat Sorada
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  Human Resource Officer (Practitioner Level)
 • นางสาวปัทมพร ทองอุ่น
  Mr. Patthamaporn thongoun
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  Human Resource Officer (Practitioner Level)