สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
Marine and Coastal Resources Office 7
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นายสมไชย เก้าเอี้ยน Mr. Somchai Kaoian
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director of Office
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นายอนุสรณ์ อ่อนเกลี้ยง
  Mr. Anusorn Onkliang
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายกิตติภัต ลาภชูรัต
  Mr. Kittipat Lapchurat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางธีรภรณ์ หลงสาม๊ะ
  Mrs. Teeraporn Longsamah
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
 • นายวุฒิชัย อุตะปะละ
  Mr. Wuttichai Utapala
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
 • นายพิเชษฐ์ สงจันทร์
  Mr. Pichet Songjunt
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (สิเกา ตรัง)
Mangrove Conservation Center 20 (Sikao, Trang)
 • นายภาณุวรรณ รามศรี
  Mr. Panuwan Ramsri
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 (ย่านตาขาว ตรัง)
Mangrove Conservation Center 21 (Yan Ta Khao, Trang)
 • นายนธร หยังหลัง
  Mr. Nathorn Yanglang
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 22 (ปะเหลียน ตรัง)
Mangrove Conservation Center 22 (Palian, Trang)
 • นายนธร หยังหลัง
  Mr. Nathorn Yanglang
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล
Mangrove Management Center (Satun)
 • นายนิพนธ์ เต็มแก้ว
  Mr. Nipon Temkaem
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล)
Mangrove Conservation Center 24 (Tammalang, Satun)
 • นายเอกชัย เถรว่อง
  Mr. Akachai Tenwong
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล)
Mangrove Conservation Center 25 (Chebilang, Satun)
 • นายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง
  Mr. Visit Suttissavang
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (ทุ่งหว้า สตูล)
Mangrove Conservation Center 26 (Thung Wa, Satun)
 • นายนิพนธ์ เต็มแก้ว
  Mr. Nipon Temkaem
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (ท่าแพ สตูล)
Mangrove Conservation Center 27 (Tha Phae, Satun)
 • นายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง
  Mr. Visit Suttissavang
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Conservation Division
 • นายวรรณ ชาตรี
  Mr. Wan Chatree
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอรุณี แสงหยัง
  Ms. Arunee Sangyang
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายณัฐธวัช ทิพย์สุราษฎร์
  Mr. Natthawat Tipsurat
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   088 765 618-7
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง
Marine Resources Conservation Center (Trang)
 • นายวรรณ ชาตรี
  Mr. Wan Chatree
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอรุณี แสงหยัง
  Ms. Arunee Sangyang
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายณัฐธวัช ทิพย์สุราษฎร์
  Mr. Natthawat Tipsurat
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   088 765 618-7
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรัง
Marine and Coastal Protected Area Management Unit (Koh Khai, Phang-nga)
 • นายวรรณ ชาตรี
  Mr. Wan Chatree
  หัวหน้าหน่วย
  Chief of Unit
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอรุณี แสงหยัง
  Ms. Arunee Sangyang
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล
Marine Resources Conservation Center (Satun)
 • นางสาวอรุณี แสงหยัง
  Ms. Arunee Sangyang
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นางสาวสถิตย์ภรณ์ ฤทธิ์ชู
  Ms. Saqtitporn Ritchoo
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor