สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6
Marine and Coastal Resources Office 6
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นายธเนศ มั่นน้อย Mr. Tanet Munnoy
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director of Office
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นางสาวปภังกร อารีชน
  Ms. Papangkol Areechon
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม
  Mr. Jakapan Muangyim
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายนภัส พาตินธุ
  Mr. Napat Patinthu
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายกลยุทธ ทองดีเพ็ง
  Mr. Kollayoot Thongdeepeng
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา
Mangrove Management Center (Phang-nga)
 • นายรุจน์ ทองขจร
  Mr. Ruj Thongkajhon
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา)
Mangrove Conservation Center 9 (Bang Wan, Phang-nga)
 • นายกรวิชญ์ เสนทอง
  Mr. Korrawit Santhong
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา)
Mangrove Conservation Center 10 (Takua Pa, Phang-nga)
 • นายสุริยะ สอนเสริม
  Mr. Suriya Sonserm
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
  Forestry Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ลำแก่น พังงา)
Mangrove Conservation Center 11 (Lam Kaen, Phang-nga)
 • นายกาญจน์ คชภูมิ
  Mr. Kan Kochapoom
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (คุระบุรี พังงา)
Mangrove Conservation Center 12 (Khura Buri, Phang-nga)
 • นายกรวิชญ์ เสนทอง
  Mr. Korrawit Santhong
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ทับปุด พังงา)
Mangrove Conservation Center 13 (Thap Put, Phang-nga)
 • นายรุจน์ ทองขจร
  Mr. Ruj Thongkajhon
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา)
Mangrove Conservation Center 14 (Takua Thung, Phang-nga)
 • ว่าที่ร้อยตรี พศวัติ คุระวรรณ
  Acting Sub Lt. Potshawat Kurawar
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง
Marine Resources Conservation Unit (Ranong)
 • นายธนัท หงษ์ชูเกียรติ
  Mr. Thanus Hongchukiat
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง)
Mangrove Conservation Center 6 (Muang, Ranong)
 • นายกลยุทธ ทองดีเพ็ง
  Mr. Kollayoot Thongdeepeng
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายนภัส พาตินธุ
  Mr. Napat Patinthu
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (ละอุ่น ระนอง)
Mangrove Conservation Center 7 (La-un, Ranong)
 • นายสิทธิศักดิ์ เงินหนู
  Mr. Sittisak Ngoennu
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (สุขสำราญ ระนอง)
Mangrove Conservation Center 8 (Suk Samran)
 • นายสรภพ ธานินพงศ์
  Mr. Sorapob Thaninpong
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Conservation Division
 • นายสมนึก บุญใหญ่
  Mr. Somnuk Boonyai
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดพังงา
Marine Resources Conservation Unit (Phang-nga)
 • นางสาวปภังกร อารีชน
  Ms. Papangkol Areechon
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   076 679 131
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะไข่ พังงา
Marine and Coastal Protected Area Management Unit (Koh Khai, Phang-nga)
 • ว่าที่ร้อยตรี จิโรตถ์ สุวรรโณ
  Acting Sub Lt. Jirod Suwanno
  หัวหน้าหน่วย
  Chief of Unit
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   076 679 131
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
Coastal Resources Conservation Division
 • นายสุริยะ สอนเสริม
  Mr. Suriya Sonserm
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
  Forestry Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นายภรศิษฐ์ โชติโลหะกุล
  Mr. Pornsit chotilohakul
  เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
  Forestry Officer (Operational Level)