สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
Marine and Coastal Resources Office 5
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นายปรานต์ ดิลกคุณากุล Mr. Pran Dilokekunakul
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นางสาวปรวรรณญา พชรกาญจนกุล
  Ms. Parawanya Pacharakarnjanakul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายธวัชชัย หนูวรรณ
  Mr. Thawatchai Noowan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวตรีพร ฤากิจ
  Ms. Treeporn Ruekit
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลา
Mangrove Management Center (Songkhla)
 • นายธวัชชัย หนูวรรณ
  Mr. Thawatchai Noowan
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Mangrove Management Center (Nakhon Si Thammarat)
 • นายเสงี่ยม ตำราเรียง
  Mr. Sangiam Tamrariang
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ปากพนัง นครศรีธรรมราช)
Mangrove Conservation Center 5 (Pak Phanang, Nakhon Si Thammarat)
 • นายโชคชัย คภะสุวรรณ
  Mr. Chockchai Kapasuwan
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Conservation Division
 • จ่าเอก สนธยา ประไพทรัพย์
  PO1. Sontaya Prapaisap
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นางลฎาภา เกื้อกูล
  Mrs. Ladapa Kueakul
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   074 591 727
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา
Marine Resources Conservation Center (Songkhla)
 • นางลฎาภา เกื้อกูล
  Mrs. Ladapa Kueakul
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช
Mangrove Conservation Center (Nakhon Si Thammarat)
 • นายระบิล ทองนาค
  Mr. Rabill Thongnark
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะกระ นครศรีธรรมราช
Marine and Coastal Protected Area Management Unit (Koh Kra, Surat Thani)
 • นายระบิล ทองนาค
  Mr. Rabill Thongnark
  หัวหน้าหน่วย
  Chief of Unit
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
Coastal Resources Conservation Division
 • นายศุภใจ เกตุแก้ว
  Mr. Supajai Kadkeaw
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักธรณีวิทยาชำนาญการ
  Geologist (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นางสาวรชยา สายสหัส
  Ms. Rachaya Saisahat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
 • นางสาวณิชนันทน์ หะแดง
  Ms. Nitchanan Hadaeng
  เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
  Forestry Officer (Operational Level)