สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
Marine and Coastal Resources Office 4
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นายวิชัย สมรูป Mr. Wichai Somroop
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director of Office
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นายธีรพันธ์ พวงสุนทร
  Mr. Teerapan Poungsuntorn
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   077 379 214
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายธีรพันธ์ พวงสุนทร
  Mr. Teerapan Poungsuntorn
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายอุทัย เดชยศดี
  Mr. Utai Dachyosdee
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   077 379 214
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร
Mangrove Management Center (Chumphon
 • นายจิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
  Mr. Jirayut Rattanadilok Na Phuket
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ปะทิว ชุมพร)
Mangrove Conservation Center 3 (Pathio, Chumphon)
 • นายจิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
  Mr. Jirayut Rattanadilok Na Phuket
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   077 970 593
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Mangrove Management Center (Surat Thani)
 • นายอุทัย เดชยศดี
  Mr. Utai Dachyosdee
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี)
Mangrove Conservation Center 4 (Tha Chang, Surat Thani)
 • นายสุมานพ แจ้งใจ
  Mr. Sumanop Jangjai
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Conservation Division
 • นายประจวบ โมฆรัตน์
  Mr. Prajuab Mokaratana
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นายอภิวัฒน์ สุขรักขา
  Mr. Apiwat Sukrakka
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร
Marine Resources Conservation Center (Chumphon)
 • นายจักรพงษ์ อดทน
  Mr. Jugrapong Odthon
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายสุเทพ หนุ่มประดิษฐ์
  Mr. Suthep Nampradid
  นายช่างกลเรือชำนาญการ
  Marine Engineer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายอุทัย แก้วเนิน
  Mr. Utai Kaewnern
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   077 510 989
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Marine Resources Conservation Center (Surat Thani)
 • นายชลธิชาญ ผลทับทิม
  Mr. Chonthichan Pontuptim
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  Marine Engineer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะพะงัน (เกาะเต่า)
Marine and Coastal Protected Area Management Unit (Koh Tao, Surat Thani)
 • นายชลธิชาญ ผลทับทิม
  Mr. Chonthichan Pontuptim
  หัวหน้าหน่วย
  Chief of Unit
  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  Marine Engineer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายอุทัย แก้วเนิน
  Mr. Utai Kaewnern
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
Coastal Resources Conservation Division
 • นายจิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
  Mr. Jirayut Rattanadilok Na Phuket
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   077 970 593
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นางสาววัลลภา เกื้อด้วง
  Ms. Wanlapa Guadong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor