นายสืบสกุล หนูไชยา Mr. Suebsakul Noochaiya
ผู้อำนวยการสำนัก
Director of Office
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นายสุรพล สายสนิท
  Mr. Suraphol Saisanit
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ
  Mr. Siripong Dachpopra
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   032 470 459
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นางสาวบุญจิรา เผดิมรอด
  Ms. Bunjira Phadermrod
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี
Mangrove Management Center (Phetchaburi)
 • นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ
  Mr. Siripong Dachpopra
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   032 470 459
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Mangrove Management Center (Prachuap Khiri Khan)
 • ว่าที่ ร.ต. พศวัติ คุระวรรณ
  Acting sub Lt. Potshawat Kurawar
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Conservation Division
 • นายมนตรี หามนตรี
  Mr. Montree Hamontree
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นางสมหญิง พ่วงประสาน
  Mrs. Somying Phuanprasan
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางองค์จันทร์ ภาสดา
  Mrs. Ongjun Passada
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี
Marine Resources Conservation Center (Phetchaburi)
 • นายมนตรี หามนตรี
  Mr. Montree Hamontree
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   032 470 459
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายโชคชัย อธิกปาลี
  Mr. Chokchai Athikapali
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Marine Resources Conservation Center (Prachuap Khiri Khan)
 • นางฟองแก้ว พูลสวัสดิ์
  Ms. Fongkaew Poonsawat
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
 • นายเสรี วัชรกิจโภคิน
  Mr. Saree Watcharakitpokhin
  เจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน
  Navigation Officer (Experienced Level)
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
Coastal Resources Conservation Division
 • นายกิตติภัต ลาภชูรัต
  Mr. Kittipat Lapchurat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวบุญจิรา เผดิมรอด
  Ms. Bunjira Phadermrod
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย
  Mrs. Khodeeyoe Pornchai
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor