นายสืบสกุล หนูไชยา Mr. Suebsakul Noochaiya
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director of Office
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นางสมหญิง พ่วงประสาน
  Mrs. Somying Phuanprasan
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายจเรวัฒน์ เจริญจิต
  Mr. Jarawat Jareonjit
  เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
  Forestry Officer (Operational Level)
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายชัชนรินทร์ ชัชวงศุ์วาล
  Mr. Chatnarin Chatchawangwan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสุภาพร จตุรภิสมาจาร
  Ms. Supaporn Jaturaphisamacharn
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   032 470 459
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
 • นายเฉลิมพร แก้วเซ่ง
  Mr. Chalermporn Kaewseng
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   032 470 459
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี
Mangrove Management Center (Phetchaburi)
 • นายเฉลิมพร แก้วเซ่ง
  Mr. Chalermporn Kaewseng
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   032 470 459
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Mangrove Management Center (Prachuap Khiri Khan)
 • นายธีธัช ดำอุดม
  Mr. Teetach Damudom
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Conservation Division
 • นางสมหญิง พ่วงประสาน
  Mrs. Somying Phuanprasan
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   032 470 459
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางองค์จันทร์ ภาสดา
  Mrs. Ongjun Passada
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
 • นายสุภชัย โอชาวัฒน์
  Mr. Supchai Ochawat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี
Marine Resources Conservation Center (Phetchaburi)
 • นายโชคชัย อธิกปาลี
  Mr. Chokchai Athikapali
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายสุภชัย โอชาวัฒน์
  Mr. Supchai Ochawat
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   032 470 459
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Marine Resources Conservation Center (Prachuap Khiri Khan)
 • นางฟองแก้ว พูลสวัสดิ์
  Ms. Fongkaew Poonsawat
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายเสรี วัชรกิจโภคิน
  Mr. Saree Watcharakitpokhin
  เจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน
  Navigation Officer (Experienced Level)
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
Coastal Resources Conservation Division
 • นายนพดล แสงขาว
  Mr. Nopphadon Sangkhao
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  badge-of-honor
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย
  Mrs. Khodeeyoe Pornchai
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor