นายมงคล ไข่มุกด์ Mr. Mongkol Khaimook
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director of Office
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นางปฏิมา มั่นศิลป์
  Mrs. Patima Mansilp
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายปฏิภาน บุปะเท
  Mr. Patiparn Bupatha
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายบรรณดิษฐ วรรณทอง
  Mr. Bannadit Wannathong
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี
Mangrove Management Center (Chonburi)
 • นางพรทิพย์ ฝอยวารี
  Mrs. Pornthip Foiwaree
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
Mangrove Management Center (Samut Prakan)
 • นายปฏิภาน บุปะเท
  Mr. Patiparn Bupatha
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายบรรณดิษฐ วรรณทอง
  Mr. Bannadit Wannathong
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Conservation Division
 • นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์
  Mr. Wuttipong Wongin
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา
Marine Resources Conservation Center (Chachoengsao)
 • นางวรนุช มิตรภักดี
  Mrs. Woranuch Mitrabuckdi
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   038 467 374
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
Coastal Resources Conservation Division
 • นายสมานใจ มั่นศิลป์
  Mr. Samanjal mansilp
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นางวรนุช มิตรภักดี
  Mrs. Woranuch Mitrabuckdi
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)