นายทนุวงศ์ แสงเทียน Mr. Tanuwong Sangtiean
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน
Coastal Resources and Mangrove Management Specialist
badge-of-honor
นางสุรีย์ สตภูมินทร์ Mrs. Suree Satapoomin
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล
Marine Resources Management Specialist
badge-of-honor