สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
Marine and Coastal Resources Office 1
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล Mr. Puchong Saritdeechaikul
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director of Office
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Division
 • นางดวงนภา วรรณสุข
  Mrs. Daungnapa Wannasuk
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกรรณนิกา เชื้อพลบ
  Ms. Kannika Chueahplop
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
 • นายธีรัตม์ ธีระวุฒิพันธุ์
  Mr. Teerut Teerawuttipun
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด
Mangrove Management Center (Trat)
 • นายไตรรัตน์ เรือนงาม
  Mr. Trairat Ruanngam
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด)
Mangrove Conservation Center 1 (Dan Kao, Trat)
 • นางสาวธัญลักษณ์ อรพล
  Ms. Thanyalak Oraphon
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   039 510 830
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี
Mangrove Management Center (Chanthaburi)
 • นายศุภกฤต สุขเนียม
  Mr. Suphakrit Sukniam
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายสัมฤทธิ์ เสนตา
  Mr.Samrit Senta
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี)
Mangrove Conservation Center 2 (Tha Son, Chanthaburi)
 • นางสาวประสาร สุวรรณมาศ
  Ms. Prasan Suwannamas
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
   -
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง
Mangrove Management Center (Rayong)
 • นายสกุล เขียนด้วง
  Mr. Sakul Kheanduang
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Mangrove Conservation Division
 • ว่าที่ร้อยตรี วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล
  Acting Sub Lt. Witsanupong Wichianrattanakul
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด
Marine Resources Conservation Center (Trat)
 • นางสาวอมรวรรณ ผุดวรรณา
  Mrs. Amornwan Putwanna
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดจันทบุรี
Marine Resources Conservation Center (Chanthaburi)
 • นางสาวนิรดา วิเศษศรี
  Ms. Nirada Wisetsri
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   039 510 106
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
Coastal Resources Conservation Division
 • นายกฤตยชญ์ ชำนาญช่าง
  Mr. Krittayot Chumnanchang
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นายช่างกลเรือชำนาญการ
  Marine Engineer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกรรณนิกา เชื้อพลบ
  Ms. Kannika Chueahplop
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   038 020 071
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
Marine and Coastal Resources Network Promotion and Coordination Division
 • นายประฐมพงษ์ พัดสอน
  Mr. Prathompong Padsorn
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor