นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด Mr. Vorapoj Sabkerd
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
Chief of Inspector-General
badge-of-honor
 • โทรศัพท์มือถือ
 • โทรศัพท์
 • โทรสาร
  02 143 8675
 • E-mail
 • หมายเหตุ
  เขตตรวจราชการที่ 4
นางสุกาญจนวดี มณีรัตน์ Mrs. Suanjanawadee Maneeratana
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector-General
badge-of-honor
นายปรีชา วนชุติกุล Mr. Preecha Wanachutikul
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector-General
badge-of-honor
 • โทรศัพท์มือถือ
 • โทรศัพท์
 • โทรสาร
  02 143 7784
 • E-mail
 • หมายเหตุ
  เขตตรวจราชการที่ 2
จ่าเอกสถาพร บุตรดา PO1. Sathaporn Budda
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector-General
badge-of-honor
 • โทรศัพท์มือถือ
 • โทรศัพท์
  -
 • โทรสาร
  02 143 8675
 • E-mail
 • หมายเหตุ
  เขตตรวจราชการที่ 3
ประจำสำนักงาน
 • นายอัครสิงห์ สิงหฤกษ์
  Mr. Akarasing Singhalerk
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor