นายทนุวงศ์ แสงเทียน Mr. Tanuwong Sangtiean
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
Chief of Inspector-General
badge-of-honor
นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด Mr. Vorapoj Sabkerd
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector-General
badge-of-honor
นายปรีชา วนชุติกุล Mr. Preecha Wanachutikul
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector-General
badge-of-honor
นายไพโรจน์ นาครักษา Mr. Pairote Nakraksa
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector-General
badge-of-honor
ประจำสำนักงาน
  • นายอัครสิงห์ สิงหฤกษ์
    Mr. Akarasing Singhalerk
    เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
    Fishery Officer (Senior Level)
    badge-of-honor