สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Research and Development Institute
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นางสุมนา ขจรวัฒนากุล Mrs. Sumana Kajonwattanakul
ผู้อำนวยการสถาบัน
Director of Institute
badge-of-honor
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
Specialist
 • นางสาววราริน วงษ์พานิช
  Ms. Vararin Vongpanich
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
  Biodiversity Research Specialist
  badge-of-honor
 • นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
  Mr. Kongkiat Kittiwattanawong
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
  Marine and Coastal Ecosystem Resources and Environmental Research Specialist
  badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางกิ่งดาว บางทอง
  Mrs. Kingdow Bangthong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
  General Service Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวขวัญหล้า ทับทิมแดง
  Ms. Khwanla Tubtimdang
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Research Planning Subdivision
 • นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์
  Ms. Narumol Kornkanitnan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวฐิติมา นิยมศิลป์ชัย
  Ms. Thitima Niyomsilpchai
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายพีรดนย์ เกิดผล
  Mr. Peeradon Kirdpol
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9259
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ
Academic and International Research Subdivision
 • นายอติชาต อินทองคำ
  Mr. Atichat Intongkham
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายเจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์
  Mr. Jenwit Thammavichan
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9259
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวอิสรา อาศิรนันต์
  Ms. lsara Arsiranant
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity Subdivision
 • นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์
  Ms. Khunchanaporn Wuddhivorawong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางชนากานต์ ธรรมวิจารณ์
  Mrs. Chanakarn Thammavichan
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
Marine and Coastal Resources Research Center (Eastern Gulf of Thailand)
 • ว่าที่พันตรี สุเทพ เจือละออง
  Acting Maj. Suthep Jualaong
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวมิถิลา ปรานศิลป์
  Ms. Mittila Pransilpa
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวลลิตา ปัจฉิม
  Ms. Lalita Putchim
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสว่าง
  Ms. Laddawan Sangsawang
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   038 661 694
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวพิทยารัตน์ สุขสุเดช
  Ms. Pittayarat Suksudech
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   038 661 694
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวนรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ
  Ms. Narinrut Nimpraser
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   038 661 694
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายธนพรรณ ชมชื่น
  Mr. Thanaphan Chomcheun
  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  Veterinarian (Practitioner Level)
 • นายภัทร กิตติอุดมสุข
  Mr. Phattara Kittiudomsuk
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นายพงศ์ธร บ่อเพ็ชร์
  Mr. Pongtorn Bopet
  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  Marine Engineer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพีรญา วงค์ชมภู
  Ms. Peeraya Wongchompoo
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  Finance and Accounting Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวณิชนันทร์ นิลเกิด
  Ms. Nitchanan Nilkerd
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
 • นายบวรนันท์ จิตผ่อง
  Mr. Bawornnan jitphong
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
Marine and Coastal Resources Research Center (Upper Gulf of Thailand)
 • นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู
  Ms. Chalatip Junchompoo
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา
  Mr. Narongrit Lertkasetvittaya
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาววรินธา วศินะเมฆินทร์
  Ms. Varintha Vasinamekhin
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวณัฎฐ์นภัส ทองใบ
  Ms. Natnaphat Thongbai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นายประวิตร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
  Mr. Prawit Premphongphiphat
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวจุฑามาศ คงเจริญ
  Ms. Juthamard Kongcharoen
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวพัชราภรณ์ เยาวสุต
  Ms. Patcharaporn Yaowasooth
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายณัฐพงศ์ ลิ่มอุสันโน
  Nuttapong Limusunno
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวมัญชุตา ก้านอินทร์
  Ms. Monchuta Kanin
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นายภูริณัฐ รุ่งเรือง
  Mr. Purinat Rungraung
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวราชาวดี จันทรา
  Ms. Rachawadee Chantra
  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  Veterinarian (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายธเนตร วรรณรังษี
  Mr. Tanet Wannarangsri
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายขจรพงศ์ ธนพงศ์พิพัฒน์
  Mr. Kajornpong Tanapongpipat
  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  Marine Engineer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวรพี รัตนราช
  Ms. Rapee Rattanarach
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวลักขณา หมั่นเขตรกิจ
  Ms. Lukkana Munkhetkit
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
 • นางสาวภัทราวดี คนเพียร
  Ms. Pattrawadee Konpien
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
Marine and Coastal Resources Research Center (Central Gulf of Thailand)
 • นางณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล
  Mrs. Natthawadee Bantiwiwatkul
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายประเดิม อุทธยานมณี
  Mr. Praderm Uttayarnmanee
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางเสาวลักษณ์ อดทน
  Mrs. Saowalak Odthon
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   077 510 215
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวนรารัตน์ จันทรวาสน์
  Ms. Nararat Chantarawat
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   077 510 215
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหนาที่หนึ่ง
 • นางสาววัชรา ศากรวิมล
  Ms. Watchara Sakornwimon
  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  Veterinarian (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายสมพงค์ บันติวิวัฒน์กุล
  Mr. Sompong Bantiwiwatkul
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอุษาวดี เดชศรี
  Ms. Usawadee Detsri
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   077 510 215
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายอินทัช สุขมงคล
  Mr. Intuch Sukmongkol
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวพรพนา เพชรศรี
  Ms. Pornpana Pechsri
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางมธุรส สุขชนะ
  Mrs. Maturos Sukchana
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  Finance and Accounting Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวฤทัยรัตน์ พุทธกำเหนิด
  Ms. Ruetairat Puttakumnerd
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวทิพปภา ฤทธิรุณ
  Ms. Tippapha Rittirun
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   077 510 215
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
Marine and Coastal Resources Research Center (Lower Gulf of Thailand)
 • นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์
  Ms. Ratree Suksuwan
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางรัชนี พุทธปรีชา
  Mrs. Ratchanee Puttapreecha
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวจิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ
  Ms. Jirarat Riamcharoen
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายชวนนท์ กัลยา
  Mr. Chawanon Kalaya
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นายไพโรจน์ ช่วยวงศ์
  Mr. Piroj Chouywong
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางมณเฑียร อินสุวรรณ์
  Mrs. Montien Insuwan
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  Finance and Accounting Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวรชยา สายสหัส
  Ms. Rachaya Saisahat
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
 • นายอำนวย ฤาเดช
  Mr. Amnuay Ruedech
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   074 312 557
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
Marine and Coastal Resources Research Center (Upper Andaman Sea)
 • นางสาวทิพามาศ อุปน้อย
  Ms. Tipamat Upanoi
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายหิรัญ กังแฮ
  Mr. Hirun Kanghae
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายสุรพงษ์ บรรจงมณี
  Mr. Surapong Banchongmanee
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจ
  Mr. Phaothep Cherdsukjai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายเฉลิมรัฐ แสงมณี
  Mr. Chalermrat Sangmanee
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางสาวฐิติมา ปิ่นมณี
  Ms. Thitima Pinmanee
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  Librarian (Professional Level)
  badge-of-honor
 • เรือเอกณัฏฐพัชร์ รัชตทวีโภคิน
  Lt. Nathaphat Rachatathaweephokin RTN
  นักเดินเรือชำนาญการ
  Navigator (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพัชราภรณ์ แก้วโม่ง
  Ms. Patcharaporn Kaewmong
  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
  Veterinarian (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายศุภะสิทธิ์ บุญเพียรผล
  Mr. Supasit Boonphienphol
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   076 391 127
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวชไมพร จำเริญ
  Miss Chamaiporn Jumroen
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวสุรางคนา ทัวะนาพญา
  Ms. Surangkana Tuanap
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวเนตรรังสี ประนามะ
  Ms. Nedrangsee Pranama
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   076 391 127
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวชุติมา น้ำพระทัย
  Ms. Chutima Numpratai
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวรัชนีย์ ทิพย์รักษา
  Ms. Ratchanee Thipraksa
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสมจิตร สัญศรีเมือง
  Mrs. Somchit Sansrimuang
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  Finance and Accounting Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายสมภาพ สมเผ่า
  Mr. Sompap Somphao
  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  Marine Engineer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายณรงค์ จีนดำ
  Mr. Narong Jeendum
  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  Electrician (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายไผทรัตน์ สิงห์ดำ
  Mr. Patairat Singdam
  นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
  Graphic Designer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอารีรัตน์ สมหวัง
  Ms. Areerat Somwang
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  General Service Officer (Operational Level)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง
Marine and Coastal Resources Research Center (Lower Andaman Sea)
 • นายสันติ นิลวัตน์
  Mr. Santi Ninwat
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสุภาพร องสารา
  Ms. Supaphon Aongsara
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางอรอนงค์ เพ็งจำรัส
  Mrs. Ornanong Pengchumrus
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี
  Mrs. Pimwhalan Chueapudee
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายวีระชาติ เพ็งจำรัส
  Mr. Werachart Pengchumrus
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางสาวปิยรัตน์ คุ้มรักษา
  Ms. Piyarat Khumraksa
  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  Veterinarian (Practitioner Level)
 • นางสาววรรณษา เรืองแก้ว
  Ms. Wannasa Ruangkaew
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายอิทธิพล ชูเชิดรัตน์
  Mr. Aittipon Chucherdrat
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
 • นายนรินทร์ แรงกล้า
  Mr. Narin Rangkla
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
 • นางสาวอนิตตา อาดตันตรา
  Ms. Anita Attantra
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
 • นายธรรมรัฐ สิงห์ชัย
  Mr. Thammarat Singchai
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  General Service Officer (Operational Level)