สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Research and Development Institute
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นางสุมนา ขจรวัฒนากุล Mrs. Sumana Kajonwattanakul
ผู้อำนวยการสถาบัน
Director of Institute
badge-of-honor
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
Specialist
 • นายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ
  Mr. Supawat Kanatireklap
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9259
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
 • นางสาววราริน วงษ์พานิช
  Ms. Vararin Vongpanich
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9259
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางกิ่งดาว บางทอง
  Mrs. Kingdow Bangthong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
  General Service Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวขวัญหล้า ทับทิมแดง
  Ms. Khwanla Tuntimdang
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ส่วนแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine and Coastal Resources Research Planning Subdivision
 • นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์
  Ms. Narumol Kornkanitnan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวฐิติมา นิยมศิลป์ชัย
  Ms. Thitima Niyomsilpchai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ
Academic and International Research Subdivision
 • นางจิรพร เจริญวัฒนาพร
  Mrs. Jiraporn Charoenvattanaporn
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสุธิดา กาญจน์อดิเรกลาภ
  Mrs. Suthida Kanatireklap
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9259
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นายเจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์
  Mr. Jenwit Thammavichan
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
Biodiversity Subdivision
 • นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์
  Ms. Khunchanaporn Wuddhivorawong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางชนากานต์ ธรรมวิจารณ์
  Mrs. Chanakarn Thammavichan
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
Marine and Coastal Resources Research Center (Eastern Gulf of Thailand)
 • นายสุเทพ เจือละออง
  Mr. Suthep Jualaong
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายสมชาย มั่นอนันตทรัพย์
  Ms. Somchai Monanunsap
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอัญชลี จันทร์คง
  Ms. Anchalee Chankong
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวมิถิลา ปรานศิลป์
  Ms. Mittila Pransilpa
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกรกาญจน์ ศิริสว่าง
  Ms. Kornkarn Sirisawang
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสว่าง
  Ms. Laddawan Sangsawang
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายธนพรรณ ชมชื่น
  Mr. Thanaphan Chomcheun
  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  Veterinarian (Practitioner Level)
 • นายชาติชาย เพ็ญเพียร
  Mr. Chatchai Penpain
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพีรญา วงค์ชมภู
  Ms. Peeraya Wongchompoo
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  Finance and Accounting Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายพงศ์ธร บ่อเพ็ชร์
  Mr. Pongtorn Bopet
  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  Marine Engineer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายศักดา อิงเอนุ
  Mr. Sakda Aingaenu
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  badge-of-honor
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
Marine and Coastal Resources Research Center (Eastern Upper Gulf of Thailand)
 • นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู
  Ms. Chalatip Junchompoo
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวณัฎฐ์นภัส ทองใบ
  Ms. Natnaphat Thongbai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางสาวลลิตา ปัจฉิม
  Ms. Lalita Putchim
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • นางสาวอิสรา อาศิรนันต์
  Ms. lsara Arsiranant
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวปาลิดา พูลเกษมกุล
  Ms. Palida Poolkasemkul
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวภัทราวดี คนเพียร
  Ms. Pattrawadee Konpien
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  General Service Officer (Operational Level)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
Marine and Coastal Resources Research Center (Western Upper Gulf of Thailand)
 • นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี
  Mr. Surasak Thongsukdee
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา
  Mr. Narongrit Lertkasetvittaya
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาววรินธา วศินะเมฆินทร์
  Ms. Varintha Vasinamekhin
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพัชราภรณ์ เยาวสุต
  Ms. Patcharaporn Yaowasooth
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวราชาวดี จันทรา
  Ms. Rachawadee Chantra
  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  Veterinarian (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวธันยพัส ศิริชัยเศรษฐ
  Ms. Thanyapat Sirichaiseth
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายธเนตร วรรณรังษี
  Mr. Tanet Wannarangsri
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายขจรพงศ์ ธนพงศ์พิพัฒน์
  Mr. Kajornpong Tanapongpipat
  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  Marine Engineer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวรพี รัตนราช
  Ms. Rapee Rattanarach
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  General Service Officer (Operational Level)
  badge-of-honor
 • นายพรพจน์ พุฒนวล
  Mr. Pornpot Putnuan
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   034 497 073
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
Marine and Coastal Resources Research Center (Central Gulf of Thailand)
 • นางสาวทิพามาศ อุปน้อย
  Ms. Tipamat Upanoi
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายประเดิม อุทธยานมณี
  Mr. Praderm Uttayarnmanee
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายอติชาต อินทองคำ
  Mr. Atichat Intongkham
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล
  Mrs. Natthawadee Bantiwiwatkul
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาววัชรา ศากรวิมล
  Ms. Watchara Sakornwimon
  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
  Veterinarian (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายสมพงค์ บันติวิวัฒน์กุล
  Mr. Sompong Bantiwiwatkul
  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
  Fishery Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวนรารัตน์ จันทรวาสน์
  Ms. Nararat Chantarawat
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางเสาวลักษณ์ อดทน
  Mrs. Saowalak Odthon
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวพรพนา เพชรศรี
  Ms. Pornpana Pechsri
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางมธุรส สุขชนะ
  Mrs. Maturos Sukchana
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  Finance and Accounting Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวฤทัยรัตน์ พุทธกำเหนิด
  Ms. Ruetairat Puttakumnerd
  หัวหน้าฝ่าย
  Director of Section
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
Marine and Coastal Resources Research Center (Lower Gulf of Thailand)
 • นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์
  Ms. Ratree Suksuwan
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวจิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ
  Ms. Jirarat Riamcharoen
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางรัชนี พุทธปรีชา
  Mrs. Ratchanee Puttapreecha
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางธันยพร พูลสวัสดิ์
  Mrs. Thunyaporn Poonsawat
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพรทิภา ฮาดวิเศษ
  Ms.Pornthipa Hardwises
  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  Veterinarian (Practitioner Level)
 • นายไพโรจน์ ช่วยวงศ์
  Mr. Piroj Chouywong
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางมณเฑียร อินสุวรรณ์
  Mrs. Montien Insuwan
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  Finance and Accounting Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางเฉลิม ทองเจริญ
  Mrs. Chalerm Thongcharoen
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวรชยา สายสหัส
  Ms. Rachaya Saisahat
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
Marine and Coastal Resources Research Center (Upper Andaman Sea)
 • นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
  Mr. Kongkiat Kittiwattanawong
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา
  Ms. Charatsee Aungtonya
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายหิรัญ กังแฮ
  Mr. Hirun Kanghae
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายสุรพงษ์ บรรจงมณี
  Mr. Surapong Banchongmanee
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายเฉลิมรัฐ แสงมณี
  Mr. Chalermrat Sangmanee
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
 • เรือเอกณัฏฐพัชร์ รัชตทวีโภคิน
  Lt. Nathaphat Rachatathaweephokin RTN
  นักเดินเรือชำนาญการ
  Navigator (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวฐิติมา ปิ่นมณี
  Ms. Thitima Pinmanee
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  Librarian (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพัชราภรณ์ แก้วโม่ง
  Ms. Patcharaporn Kaewmong
  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  Veterinarian (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายปฐมพงษ์ จงจิตต์
  Mr. Pathompong Jongjit
  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  Veterinarian (Practitioner Level)
 • นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจ
  Mr. Phaothep Cherdsukjai
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายพีรดนย์ เกิดผล
  Mr. Peeradon Kirdpol
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาวปภังกร อารีชน
  Ms. Papangkol Areechon
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
 • นางสมจิตร สัญศรีเมือง
  Mrs. Somchit Sansrimuang
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  Finance and Accounting Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางอัมรา ชนะรัตน์
  Ms. Amara Chanarat
  หัวหน้างาน
  Supervisor
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวรัชนีย์ ทิพย์รักษา
  Ms. Ratchanee Thipraksa
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  General Service Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายสมภาพ สมเผ่า
  Mr. Sompap Somphao
  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  Marine Engineer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายณรงค์ จีนดำ
  Mr. Narong Jeendum
  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  Electrician (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายไผทรัตน์ สิงห์ดำ
  Mr. Patairat Singdam
  นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
  Graphic Designer (Experienced Level)
  badge-of-honor
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง
Marine and Coastal Resources Research Center (Lower Andaman Sea)
 • นายสันติ นิลวัตน์
  Mr. Santi Ninwat
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสุภาพร องสารา
  Ms. Supaphon Aongsara
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางอรอนงค์ เพ็งจำรัส
  Mrs. Ornanong Pengchumrus
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายวีระชาติ เพ็งจำรัส
  Mr. Werachart Pengchumrus
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  Fishery Biologist (Practitioner Level)
 • นางสาววรรณษา เรืองแก้ว
  Ms. Wannasa Ruangkaew
  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
  Fishery Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นายอิทธิพล ชูเชิดรัตน์
  Mr. Aittipon Chucherdrat
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)
 • นางสาวลักขณา หมั่นเขตรกิจ
  Ms. Luxkana Munkhetkit
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  Fishery Officer (Operational Level)