นางดาวรุ่ง ใจจริง Mrs. Daorung Jaijing
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นายอภิชาติ ตระกูลไทยงาม
  Mr. Apichat Trakulthaingam
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาววาสนา ชื่นค้า
  Ms. Wasana Chuenka
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสุขุมา นิลวัตร
  Ms. Sukuma Nilawat
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation and Rehabilitation Subdivision
 • นายไตรทิพย์ พรหมทอง
  Mr. Trithaip Promthong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวอทิตยา ศรีหมากสุก
  Ms. Atitaya Srimarksuk
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายธนา โชคพระสมบัติ
  Mr. Thana Chokprasombat
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
 • นายกิตติศักดิ์ ปัญญา
  Mr. Kittisak Panya
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9254
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์
Mangrove Area Management and Utilization Permission Subdivision
 • นายประกิจ วรรณุทัศน์
  Mr. Parkit Wanutus
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9267
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นายพงศ์วรุตม์ แสงสุรินทร์
  Mr. Phongwarut Sangsurin
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายฉัตรชัย ปันแก้ว
  Mr. Chatchai Pankaew
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนพิสูจน์และจัดการสิทธิที่ดินป่าชายเลน
Land Rights Verification in Mangrove Area Subdivision
 • นายวัธน์ทัย ชูชื่น
  Mr. Watthai Chuchuen
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกฤติกา ทองอยู่
  Ms. Krittika Thongyoo
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายภาณุวัฒน์ นาคใหญ่
  Mr. Panuwat Nakyai
  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  Photogrammetrist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายสรายุทธ พลอาสา
  Mr. Sarayuth Phonasa
  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
  Surveyor (Operation Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Survey and Analysis Subdivision
 • นายรณชิต นิลพันธ์
  Mr. Ronnachit Nillaphan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายกฤติพร เที่ยงธรรม
  Mr. Krittiporn Thiangtham
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายอธิรัตน์ บุญอยู่
  Mr. Atirat Boonyou
  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  Photogrammetrist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายกนก ภูริพันธ์
  Mr. Kanok puriphun
  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
  Surveyor (Operation Level)
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Resources Promotion and Development Subdivision
 • นายไชยภูมิ สิทธิวัง
  Mr. Chaiphum Sittiwang
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวชุติมา แจงประดิษฐ์
  Ms. Chutima Jangpradit
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวปวีณา เชื้อผู้ดี
  Ms. Paweena Chuapoodee
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต
Planning and Carbon Credit Management Subdivision
 • นางสาวรัตนา ศรีเพ็ชร
  Ms. Rattana Sripetch
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกฤติกา ทองอยู่
  Ms. Krittika Thongyoo
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายกฤติพร เที่ยงธรรม
  Mr. Krittiporn Thiangtham
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวบุญจิรา เผดิมรอด
  Ms. Bunjira Phadermrod
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)