กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation Division
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
นางดาวรุ่ง ใจจริง Mrs. Daorung Jaijing
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นายอภิชาติ ตระกูลไทยงาม
  Mr. Apichat Trakulthaingam
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาววาสนา ชื่นค้า
  Ms. Wasana Chuenka
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสุขุมา นิลวัตร
  Ms. Sukuma Nilawat
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Conservation and Rehabilitation Subdivision
 • นายไตรทิพย์ พรหมทอง
  Mr. Trithaip Promthong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายธนา โชคพระสมบัติ
  Mr. Thana Chokprasombat
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
 • นางสาวอทิตยา ศรีหมากสุก
  Ms. Atitaya Srimarksuk
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์
Mangrove Area Management and Utilization Permission Subdivision
 • นายประกิจ วรรณุทัศน์
  Mr. Parkit Wanutus
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9267
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
 • นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์
  Mr. Chanwit Prachumrak
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายพงศ์วรุตม์ แสงสุรินทร์
  Mr. Phongwarut Sangsurin
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายฉัตรชัย ปันแก้ว
  Mr. Chatchai Pankaew
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
ส่วนป้องกันและปราบปราม
Mangrove Protection and Suppression Subdivision
 • นายรัชชัย พรพา
  Mr. Rutchai Pornpar
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
  Forestry Officer (Senior Level)
  badge-of-honor
 • นายมนตรี วิจิตรอาภากุล
  Mr. Montree Wijitarpakul
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 141 9255
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
 • นางสาวอภิญญาภัฑร์ บุญสว่าง
  Ms. Aphinyaphat Boonsawang
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9255
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนพิสูจน์และจัดการสิทธิที่ดินป่าชายเลน
Land Rights Verification in Mangrove Area Subdivision
 • นายวัธน์ทัย ชูชื่น
  Mr. Watthai Chuchuen
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกฤติกา ทองอยู่
  Ms. Krittika Thongyoo
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายภาณุวัฒน์ นาคใหญ่
  Mr. Panuwat Nakyai
  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  Photogrammetrist (Practitioner Level)
 • นายสรายุทธ พลอาสา
  Mr. Sarayuth Phonasa
  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
  Surveyor (Operation Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Research Subdivision
 • นางพูลศรี วันธงไชย
  Mrs. Poonsri Wanthongchai
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายภูมิพัฒน์ พลราช
  Mr. Phumipatana Ponrach
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายมีเดช พงศ์จันทรเสถียร
  Mr. Meedech Pongjantarasatien
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาววรัทยา พรมชู
  Ms. Waratthaya Promchoo
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายรัฐกรณ์ ขุนแก้ว
  Mr. Rattakorn Kunkaew
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายพศิน มาประสพ
  Mr. Pasin Maprasop
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร
  Ms. Disaorn Aitthiariyasunthon
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพนอ จันทร์ศรีทอง
  Ms. Phano Chansrithong
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 7784
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)
Mangrove Research Center 1 (Trat)
 • นายธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ
  Mr. Tamanai Pravinvongvuthi
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)
Mangrove Research Center 2 (Samut Sakhon)
 • นายรัฐกรณ์ ขุนแก้ว
  Mr. Rattakorn Kunkaew
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)
Mangrove Research Center 3 (Ranong)
 • นายวิจารณ์ มีผล
  Mr. Wijarn Meepol
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายชลวิชช์ สามารถ
  Mr. Chonwit Samart
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   077 826 701
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   -
ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (พังงา)
Mangrove Research Center 4 (Phang-nga)
 • นายธีธัช ดำอุดม
  Mr. Teetach Damudom
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  Forestry Officer (Experienced Level)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
Mangrove Research Center 5 (Nakhon Si Thammarat)
 • นางดรุณี เจียมจำรัสศิลป
  Mrs. Darunee Jiumjamrassil
  ผู้อำนวยการศูนย์
  Director of Center
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล)
Mangrove Research Center 6 (Satun)
 • นางประนอม ชุมเรียง
  Mrs. Pranom Chumriang
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Survey and Analysis Subdivision
 • นายรณชิต นิลพันธ์
  Mr. Ronnachit Nillaphan
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายกฤติพร เที่ยงธรรม
  Mr. Krittiporn Thiangtham
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายอธิรัตน์ บุญอยู่
  Mr. Atirat Boonyou
  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  Photogrammetrist (Practitioner Level)
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน
Mangrove Resources Promotion and Development Subdivision
 • นายไชยภูมิ สิทธิวัง
  Mr. Chaiphum Sittiwang
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวปวีณา เชื้อผู้ดี
  Ms. Paweena Chuapoodee
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
International Mangrove Botanical Garden, Rama IX
 • นายชาตรี มากนวล
  Mr. Chatree Maknual
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางวิจิตร อ๋องสมหวัง
  Mrs. Wijit Ongsomwang
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายนาวิน พรหมสิน
  Mr. Nawin Phormsin
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายสกุล เขียนด้วง
  Mr. Sakul Kheanduang
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ
  Mr. Tamanai Pravinvongvuthi
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายพศิน มาประสพ
  Mr. Pasin Maprasop
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 7784
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
ส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต
Planning and Carbon Credit Management Subdivision
 • นางสาวรัตนา ศรีเพ็ชร
  Ms. Rattana Sripetch
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายสุชาติ แย้มปราสัย
  Mr. Suchart Yamprasai
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกฤติกา ทองอยู่
  Ms. Krittika Thongyoo
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายกฤติพร เที่ยงธรรม
  Mr. Krittiporn Thiangtham
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor