นายปรานต์ ดิลกคุณากุล Mr. Pran Dilokekunakul
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางสาวณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์
  Ms. Nathakan  Charadratanawong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวบุญจิรา เผดิมรอด
  Ms. Bunjira Phadermrod
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
ส่วนวิศวกรรมชายฝั่ง
Coastal Engineering Subdivision
 • นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์
  Ms. Sangjun Waitook
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสุภวรรณ วรรณนุช
  Ms. Supawan Wannuch
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  Civil Engineer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายปริญญา ต้องกระโทก
  Mr. Parinya Tongkrathok
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  Civil Engineer (Practitioner Level)
 • นางสาวฉัตรนภา บุญยืน
  Ms. Chatnapa Boonyuen
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  Civil Engineer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ
  Mr. Hannarong Kaewprasert
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  Civil Engineer (Practitioner Level)
ส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง
Coastal Geology Subdivision
 • นางสาวชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์
  Ms. Chutima Boonyaridsripong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  Plan and Policy Analyst (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพรพรรณ ชุมภูเทพ
  Ms. Phornphan Chumphuthep
  นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
  Geologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายศุภใจ เกตุแก้ว
  Mr. Supajai Kadkeaw
  นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
  Geologist (Practitioner Level)
 • นางสาวณฐมน ติมัน
  Ms. Nathamon Timan
  นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
  Geologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายกิตติรัช อินทรศิริ
  Mr. Kittirath Intarasiri
  นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
  Geologist (Practitioner Level)
ส่วนแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
Coastal Area Management Planning Subdivision
 • นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่
  Ms. Pullsri Chanklee
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกนกพร พงษ์รามัญ
  Ms. Kanokporn Pongramun
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
 • นางสาวศิวพร พรมแดน
  Ms. Siwaporn Promdaen
  นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
  Hydrologist (Practitioner Level)
 • นายอนุชิต คนแคล้ว
  Mr. Anuchit Khonkhlaew
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
 • นางสาวกิ่งดาว นามบุรี
  Ms. Kingdao Namburi
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
 • นายภคอากร วิพัฒน์ครุฑ
  Mr. Pakaarkron Wipatcrut
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง
Coastal Area Conservation and Rehabilitation Subdivision
 • นายณรงค์ หมัดสุข
  Mr. Narong Mudsuk
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวนวพร สุญาณเศรษฐกร
  Ms. Nawaporn Suyarnsathakorn
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายณิตธิกรณ์ จือเหลียง
  Mr. Nittikon Juehleang
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
 • นางสาวรัชดาภรณ์ พัฒนโภครัตนา
  Ms. Ratchadaphon Pattanphorattana
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)