นายปรานต์ ดิลกคุณากุล Mr. Pran Dilokekunakul
ผู้อำนวยการกอง
Director of Division
badge-of-honor
ผู้เชี่ยวชาญฉพาะด้าน
Specialist
 • ดร. อนุวัฒน์ นทีวัฒนา
  Dr. Anuwat Nateewathana
  ผู้เชี่ยวชาญ
  Specialist
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา
  Specialist in Hydrology
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8163
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   -
ส่วนบริหารทั่วไป
General Administration Subdivision
 • นางสาวณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์
  Ms. Nathakan  Charadratanawong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนวิศวกรรมชายฝั่ง
Coastal Engineering Subdivision
 • นายณรงค์ หมัดสุข
  Mr. Narong Mudsuk
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายปริญญา ต้องกระโทก
  Mr. Parinya Tongkrathok
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  Civil Engineer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวฉัตรนภา บุญยืน
  Ms. Chatnapa Boonyuen
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  Civil Engineer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายศุภชัย สูงยิ่ง
  Mr. Supachai Soongying
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  Civil Engineer (Practitioner Level)
 • นายนนทวัต ยอดดำเนิน
  Mr. Nontawat Yoddamnern
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  Civil Engineer (Practitioner Level)
ส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง
Coastal Geology Subdivision
 • นางสาวชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์
  Ms. Chutima Boonyaridsripong
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวพรพรรณ ชุมภูเทพ
  Ms. Phornphan Chumphuthep
  นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
  Geologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวณฐมน ติมัน
  Ms. Nathamon Timan
  นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
  Geologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายอนุชิต คนแคล้ว
  Mr. Anuchit Khonkhlaew
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
ส่วนแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
Coastal Area Management Planning Subdivision
 • นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่
  Ms. Pullsri Chanklee
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกนกพร พงษ์รามัญ
  Ms. Kanokporn Pongramun
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวกิ่งดาว นามบุรี
  Ms. Kingdao Namburi
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายภคอากร วิพัฒน์ครุฑ
  Mr. Pakaarkron Wipatcrut
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง
Coastal Area Conservation and Rehabilitation Subdivision
 • นายณรงค์ หมัดสุข
  Mr. Narong Mudsuk
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายณิตธิกรณ์ จือเหลียง
  Mr. Nittikon Juehleang
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวรัชดาภรณ์ พัฒนโภครัตนา
  Ms. Ratchadaphon Pattanphorattana
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวภคพร แสนวิเศษ
  Ms. Phakaporn Saenwiset
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
 • นางสาวสิริวรางศ์ มูลมงคล
  Ms. Siriwarang Moolmongkon
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  Human Resource Officer (Practitioner Level)
ส่วนวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
Coastal Environmental Analyst Subdivision
 • นางสาวนวพร สุญาณเศรษฐกร
  Ms. Nawaporn Suyarnsathakorn
  ผู้อำนวยการส่วน
  Director of Subdivision
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวศิวพร พรมแดน
  Ms. Siwaporn Promdaen
  นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
  Hydrologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นายกิตติรัช อินทรศิริ
  Mr. Kittirath Intarasiri
  นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
  Geologist (Practitioner Level)
  badge-of-honor