นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี Mr. Pinsak Suraswadi
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
นายชิดชนก สุขมงคล Mr. Chidchanok Sukmongkhon
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Deputy Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
หน้าห้องอธิบดี
 • นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี
  Mr. Surasak Thongsukdee
  หัวหน้าสำนักงานอธิบดี
  Office of the Director General
  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
  Fishery Biologist (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
  Mr. Kongkiat Kittiwattanawong
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
  Marine and Coastal Ecosystem Resources and Environmental Research Specialist
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9236
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   ปฏิบัติหน้าที่
 • นายปรมินทร์ แสนทรงศักดิ์
  Mr. Paramin Sansongsak
  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
  Engineer, Senior Professional Level.
 • นายพงศ์วรุตม์ แสงสุรินทร์
  Mr. Phongwarut Sangsurin
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวเลิศกัลยา แก้วมงคล
  Ms. Loetkanlaya Kaewmongkhon
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
 • นางสาวภคพร แสนวิเศษ
  Ms. Phakaporn Saenwiset
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
หน้าห้องรองอธิบดี (นายชิดชนก สุขมงคล)
 • นางพูลศรี วันธงไชย
  Mrs. Poonsri Wanthongchai
  หัวหน้าสำนักงานรองอธิบดี
  Office of the Deputy Director General
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าหน้าที่หนึ่ง
 • นายสกุล เขียนด้วง
  Mr. Sakul Kheanduang
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายธนา โชคพระสมบัติ
  Mr. Thana Chokprasombat
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
 • นายกฤติพร เที่ยงธรรม
  Mr. Krittiporn Thiangtham
  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  Forestry Technical Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวณัฐฌา ทิพย์สาคร
  Ms. Nutcha Tipsakorn
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
 • นายสรายุทธ เตชะเวชเจริญ
  Mr. Sarayuth Techawetcharoen
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor