นายโสภณ ทองดี Mr. Sopon Thongdee
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
นายอภิชัย เอกวนากุล Mr. Apichai Ekvanakun
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Deputy Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ Pornsri Suthanaruk, Ph.D.
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Deputy Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
หน้าห้องอธิบดี
 • นายพีระพัฒน์ ชูกำเหนิด
  Mr. Peeraphat Chukamnerd
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวชุติมา แจงประดิษฐ์
  Ms. Chutima Jangpradit
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 141 1379
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นางสาวบุษรา วาทีรักษ์
  Ms. Bussara Vateerux
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  Plan and Policy Analyst (Practitioner Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9236
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสรายุทธ เตชะเวชเจริญ
  Mr. Sarayuth Techawetcharoen
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
หน้าห้องรองอธิบดี
(นายอภิชัย เอวนากุล)
 • นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์
  Mr. Chanwit Prachumrak
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
  Forestry Technical Officer (Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสิริวรางศ์ มูลมงคล
  Ms. Siriwarang Moolmongkon
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  Human Resource Officer (Practitioner Level)
 • นางสาวณัฐฌา ทิพย์สาคร
  Ms. Nutcha Tipsakorn
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  Human Resource Officer (Practitioner Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   -
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
หน้าห้องรองอธิบดี
(นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์)
 • นางอาภาภรณ์ ศิริพรประสาร
  Mrs. Apaporn Siripornprasarn
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
  Environmentalist (Senior Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8317
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   ช่วยปฏิบัติราชการ