นายอรรถพล เจริญชันษา Mr. Athapol Charoenshunsa
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
นายอภิชัย เอกวนากุล Mr. Apichai Ekvanakun
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Deputy Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ Pornsri Suthanaruk, Ph.D.
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Deputy Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
หน้าห้องอธิบดี
 • นางพูลศรี วันธงไชย
  Mrs. Poonsri Wanthongchai
  หัวหน้าสำนักงานอธิบดี
  Office of the Director General
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9236
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายทนุวงศ์ แสงเทียน
  Mr. Tanuwong Sangtiean
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน
  Coastal Resources and Mangrove Management Specialist
  badge-of-honor
 • นายอดุลย์ ภาวงศ์
  Mr. Adul Pawong
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นายชาตรี มากนวล
  Mr. Chatree Maknual
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9236
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสุขี บุญสร้าง
  Mr. Sukee Boonsang
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9236
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   ช่วยปฏิบัติราชการ
 • นางสาวฐิติมา นิยมศิลป์ชัย
  Ms. Thitima Niyomsilpchai
  นักวิชาการประมงชำนาญการ
  Fishery Biologist (Professional Level)
  badge-of-honor
  • โทรศัพท์มือถือ
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 9236
  • E-mail
  • หมายเหตุ
   อีกหน้าที่หนึ่ง
 • นายสรายุทธ เตชะเวชเจริญ
  Mr. Sarayuth Techawetcharoen
  นิติกรปฏิบัติการ
  Legal Officer (Practitioner Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวภคพร แสนวิเศษ
  Ms. Phakaporn Saenwiset
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  Environmentalist (Practitioner Level)
หน้าห้องรองอธิบดี
(นายอภิชัย เอวนากุล)
 • นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์
  Mr. Chanwit Prachumrak
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวชุติมา แจงประดิษฐ์
  Ms. Chutima Jangpradit
  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
  Forestry Technical Officer (Senior Professional Level)
  badge-of-honor
 • นางสาวสิริวรางศ์ มูลมงคล
  Ms. Siriwarang Moolmongkon
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  Human Resource Officer (Practitioner Level)
 • นางสาวณัฐฌา ทิพย์สาคร
  Ms. Nutcha Tipsakorn
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  Human Resource Officer (Practitioner Level)
หน้าห้องรองอธิบดี
(ดร.พรศรี สุทธนารักษ์)
 • นางอาภาภรณ์ ศิริพรประสาร
  Mrs. Apaporn Siripornprasarn
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
  Environmentalist (Senior Professional Level)
  • โทรศัพท์มือถือ
   -
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
   02 143 8317
  • E-mail
   -
  • หมายเหตุ
   ช่วยปฏิบัติราชการ