สำนักงานอธิบดี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
Mr. Pinsak Suraswadi
02 143 9236
-
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Deputy Director-General of Department of Marine and Coastal Resources
badge-of-honor
นายชิดชนก สุขมงคล
Mr. Chidchanok Sukmongkhon
-
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ตรวจราชการ
กลุ่มรายงานตรง
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานภูมิภาค